ثبت گزیده هائی ازشعر شعرای رامشیر و حومه در سطوح مختلف در این وبلاگ
علی القران المرتل بسیفاه        و کل رکن الهدی اتهدم بسیفاه

تساوی ضربت الخندق بسیفاه   الانس والجان طاعتم سویه

 

ولایت علی الخاتم سوره سوره        نجا اببحره الدخلهه سوره سوره

الو تختم المصحف سوره سوره          بلا حصن النبی نارک سریه

فرحان صیهود الشریفی

 

عصی شی بل حچی ابذوقی و شی لان      و اعرف اشلون اشگ و افتگ وشی لان

اذا سنتین ارید اهجر و شیلان                     عهد و اوفی العهد و الفی الثنیه

 

یریدونی اموت و گلت ماموت                     عمامی و لن من احچی الصدگ ماموت

علی هدو جلید و صرت ماموت                   الی عاجین و الباری تچیه

 

الی عاجین اهدم و ابنبیهه                       ابعزم الله و امامی و ابنبیهه

علی شاطت حیایه و ابنبیهه                  سموم اتظن لبن صیهود اذیه

 

سموم اتظن اذا من بطل تاجای                تظرنی و بل عدل براگ تاجای

اتقو  ناری الاذا فد یوم  تاجای              وقود الهه الحجر و انتم سویه

فرحان صیهود الشریفی 

الدمع فاض ابنواحی الوجن فطماه           علی ام سادت جنان الخلد فطماه

صعب طفل الرضیع ابسهم فطماه         و بعد کسر الضلع بل باب اذیه

 فرحان صیهود الشریفی

 

عصه شی بل حچی ابذوقی و شی لان      و اعرف اشلون اشگ و افتگ و شی لان

الو سنتین ارید اهجر و شی لان                  عهد و اوفی العهد و الفی الثنیه

فرحان صیهود

 

 

     

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ساعت 20:12  توسط داریوش خیراوی  | 

بس البی الم موجوع بلما

ولا لجله تفیض اجفون بلما

هددته عدوی ابحرگ بلما

احرگو غیری و ثبت فصله علیه

****

 

اخوتی ما حچو زینی بشینی

حچو رادو خلل یصبح بشینی

اکل لحم الاخو الغیبه بشینی

من الجیفه و کریه اعله البریه

****

صعب شمل الیشت جمعه و لامه

و لو لل ما نزع درعن ولامه

الو ویه المشو تحصل ولامه

العقیله احصلت بعد الغاضریه

****

الانولن حاولت ودهم منایل

ابصفحتی امنل ظهر شچخو منایل

رغم هذا الجره تصعب منایل

اودهم گد بغضهم ذاک الیه

****

یمن بس شفت من طیبک وزینک

تفوق و لو تبر چالو وزینک

منوانه اتحرش ابمثلک وزینک

و علیک اغتاض و انته الفخر لیه

***

 

بس الیقنع ابوعده ویرضه

السمه ما یختلف عنده ویرضه

ابروج امشیده و عصه و یرضه

اشهدن بل وعد و احتوف المنیه

*

الخفت تسدی علیه هسدتلی

المنیه ادروب نفسی هسدتلی

عفت اکتاب عمری و هسدتلی

الشهاده ابشد حیازیم المنیه

*

اشیفید الما یظم طیبک بباله

ولو یملی الفله قادر بباله

اترکه الی غسل وجهه بباله

رذیله عشرته و ذله و اذیه

*

ینحل موش حگگه الجسم ویذیب

و علی دهری یحش اهموم و یذیب

اکتبو عهد الاخوه الشات ویذیب

اعله دربی و کل قدم حفرو هبیه

*

ایرعه الشری امنچفوفک مبیه

ولا گلک عله البیه مبیه

جربه ابهیمه اصیرنلک مبیه

تبل اشفاک یوم العطش بیه

 

صبح من الصخر یاناس علسای

 لچن مانی الیعدی السوء علسای

الگصب بیمن تفاخر گول علسای

و انه البیص السفن تثبت علیه

*

انه البیص الیثبت الدگل وشراع

ولا اقضی نقیض البخت وشراع

من الرعیه تعدنی اترید وشراع

اگبالک حط بخت و اقضی علیه

*

وکر بوم النمیمه طرشمنه

خر و احتف علینه طرشمنه

حچی الماخوذ خیره طرشمنه

مسامعنه و نرفضه ابکل ثنیه

*

مسامعنه تجذبه الخیر بسطر

و تنظمه ابدفترالتذکار بسطر

علی حلگ البلوت الشین بسطر

علی عسمای بس ایصح بدیه

*

 لا تقتدی ابرچب الخیل بلام

و لا تبدی الکلام ایاک بلام

الدقیق ابریح ما یجتمع بلام

ابحسک لو کان منثور المسیه

*

المال للتایه ابلجه بیشله

اهناک للماشاف بحره بیشله

الچان ما من الصنایع بیشله

چان ربه ایساعده ابهای الحیات

*

وحگ البینه و القلم وجن

احضرتنی و مضلمات الگلب وجن

صدگ لو اصیر وصل وجن

یذاک اسهل و لا تبعد علیه

*

اب بلدنه نوح طوفانه یگوشه

وعضبنه الضفر من لحمک یگوشه

التضمک یا حفر گلی یگوشه

و حنه الریح التنشگه ابکل نویه

*

حنه الریح الذی ابکل طرف ماجود

عرب و انتم جرید ابنار ماجود

لکم ماشایف امنل طیب ماجود

و لا خصلات لصحاب الحمیه

*

حلو لفظ السلام اشکثر باداک

حبیبی و من احط الاید باداک

ما اصنع سوا الی ایکون بداک

و لا اخلف وعد حد المنیه

*

 لون حان الکلامک دور گلبه

و لو غیض الصدیق ایشیل گلبه

اگلب میت الف لو چان گلبه

ولا غلبه التورث المهضمیه

*

یناهی اببحر حبک منجماله

الیطیح و لون ینحر منجماله

خجل یوسف ابشوفک منجماله

احسدک واستغفر الرب البریه

*

اشما اذبه یزعنب لیش شیچای

ابلیل و شربی شی دخان شیچای

هیست الذیب یوم الدخل شیچای

 

*

گلت ویای توگف بیک مابیک

یخویه و چی عفتنی ابضیج مابیک

قطره اناحیا لو چان مابیک

وگفت اویای ضد الاجنبیه

*

ابگلبی صار الحزن غصنه منتشی

ابیوم جربتک و شفتک منتشی

صارلی ابهامی ابگربتک منتشی

کردشیته اشلون الایکردش نبات

*

بس در ایتنعثر منشفتکم

احبابی و زاد شوگی منشفتکم

افرشوهه علینه منشفتکم

مثل اهل الکسه و نگعد سویه

*

مسکن کون احط للزین بلعین

ولو اعمه و اجد الدرب بلعین

اسب المایغدر الزین بالعین

علیه و ساعت الیجبل علیه

*

اکررن بل رجال و ماکرونی

و لو باحدث مکرهم ماکرونی

 

 

*

ینحل موش حگه الجسم ویذیب

و علی دهری یحش اهموم و یذیب

اکتبو عهد الاخوه الشات ویذیب

اعله دربی و کل قدم حفرو هبیه

*

ایرعه الشری امنچفوفک مبیه

ولا گلک عله البیه مبیه

جربه ابهیمه اصیرنلک مبیه

تبل اشفاک یوم العطش بیه

*

ابلشت مابیه افرزن من یرد من

ویضج صوت الجناوی من یرد من

انتهو بس چان یسلم من یرد من

می بیر الحیه و ینفی المنیه

*

مو بت لو بگه ابهل گلب نصبیه

میاتم للحسین اعتقد نصبیت

ابحگ ال الرسول الگال نصبیت

اعتقد قصره ابتنه بل اخریه

*

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ساعت 21:27  توسط داریوش خیراوی  | 

کل مصباح اجیم القوی بل بر

الکده و اتبع الکلفات بل بر

اخذنی اویا  و ذبنب النقل بل بر

مثل یوسف و اخوته عمل بیه

*

غوجی ما یضوگ الدغل وسفه

 و عدوی ما گضیت اویاه وسفه

الدوله اتطیح عد عچعیچ وسفه

الزین امکسره اعضوده الدنیه

*

رکبت امسایرات الوگش و یسار

و من مثلی رهین الدهر و یسار

علی الزینین ا گوی العین و یسار

و من الدگمان چنه اتصیر بیه

*

ملچک ما یحب یا میر ملچای

 و همه هیبتی و بل ضیج ملچای

توازینی و اگص ابسعف ملچای

الگص ابزورته ما ضخن فیه

*

العدل یمعش من الدنیه معا شای

المیت هم خذه الگبره معاشای

یراعی النعم لا تگطع معا شای

و چهبت غیرکم تکلف علیه

*

ابزی ماهوت ما تبخل و لاشال

و مدحنه ما ثمر عدکم و لا شال

مرکبک بس عسر منی و ماشال

نگل کل الخلیج و دار میه

*

ایفیر التاه من الدرب دهدو

و ینین الچبد من النهد دهدو

رگاهه  الفحل و آنه اصیح دهدو

الفحل مسیون و الطالب شهیه

*

اسفهه و اتلومنی المخلوگ چی های

التعرفه شری کیف ایصیر چی های

الو همی علی حمرین چی های

اعتلگ لا للسمه و لا للوطیه

*

وهب یبنی تلگه البی حیابی

ایتغریف و اشکثر وجهه حیابی

اشمقیسه گوس الافرنگی حیابی

شگص بیه و مکنزی یر علیه

*

وهب یبنی تلگاهن حیلهن

و چمن ناقون یتراطن حیلهن

دوک البیض بالک من حیلهن

من گبلک هواهن فتک بیه

*

گلب ایفیر لم اخزان ینزر

علی الزیجه دلع ما یوم ینزر

الواجب بیتهم کل یوم ینزر

مانعنی الحیا و غصبن علیه

*

ایفیر التاه رایه و تاه عگله

و علی راس الامصربل حفر عگله

مثل عزر الایهودی الفتل عگله

ابرجات البل و اگول اترد علیه

*

 یون اهدیب ماظن یون خالی

یزر جسمی و ضل العظم خالی

تجابلنی و تگلی اشلون خالی

عسا هه ابخولت الگشره علیه

*

شال ابلیل ضعن الغید ولفای

و علی اگطع ادروب الخطر و الفای

ابیوم اسعید اطب ابلاد ولفای

انام و مومتی ابعینی هنیه

*

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ساعت 15:0  توسط داریوش خیراوی  | 


ابوذيه جيت انشد منازلهم و درهم اخوتي الدهر دولبهم ودرهم اتركو گوه ضخايرهم و درهم تفرهد و اصبحت آنه ضحيه * البيابي ملت ادموعي من ادار اعلي اخوتي ارضعت وياهم من ادار جيت انشد عن اهاليتي من ادار تگول ارحلو ما ردو عليه * سئلت النزل علخوان وادور و مقلتي بل هموم اتهمل و ادور چان الهم وكت و الزمن و ادور عكس بيهه الدهر بل قاضريه * تعنه احسين صوب الحرم يوماي بيده و گال آنه گرب يوماي لون راحه تصح هلحين يوماي ابرد جمرت اگليبي السريه * اخيي لا تظن روحي تملك و حبك في وسط گلبي تملك لون دهري يبو اليمه تملك علي قيد الحيات انظل سويه * دايم نظري الشخصك يراعي و بعدك منهو ابحالي يراعي ابو السجاد يا ضيقم يراعي شجاعه و كرم و نفسك ابيه * ادموعي من دموم اعليك شطرين انفطر گلبي اعله ابو السجاد شطرين انه من اسمع النواحات شطرين اسمك هاجن احزاني عليه * ما تقيس هضم زينب ما تناهه الشمر بل صوط جرح ماتناهه اسيره و الضعن يسري ما تناهه تتفگد يتامه ابن الزچيه * المصايب شيبن راسي و المني و تراهن لليسر گوه والمني بت حيدر و خدري والمني عگب ذاك الدلال امشي سبيه * الدهر طگنه يبو جاسم ودرنه و ببلاد الغرب فرنه ودرنه منازلنه بگت قفره ودرنه و امست من اهالينه خليه * هضم زينب ابد ما صار و سده و جيش الكفر حاط الماي وسده ابو فاضل ظفرهه ابروس وسده سداهه من جثث اعلوج اميه * بعدك من يشد عزمي و يمنه عضيدي گطعو ايساره و يمنه امس هل چانو اويانه و يمنه ارحلو واديارهم ضلت خليه * الاخو ما ملته زينب و ملها و راح الچان رجواهه واملها يوا طاح شال ايده و ملها و گلهه ابيا كتر طاح الشفيه * المصايب بس لفن زينب و ينهه ابوهه الانس طاعتله و ينهه راغد  ليش ما ينهض و ينهه اميه لا يودوهه سبيه * سبيه اتروح دهر الشوم ولها لجلها وا افتر النوح والها مشت گوه يبو الحسنين والها سبعت عشر جثه هاشميه * عگب عينك يبو السجاد ظلمه عليه و لابگه بل عين ظلمه اخاف امن العدو لو زاد ظلمه و يودونه اليزيد ابن الدعيه * اريد اگصد لبو اليمه وا لاعن اعضاي الوحدتهخ يارن والاعن لا يمنه ولا يسره لبو فاضل والاعن و مخ راسه تبدد عل وطيه * المصايب بس علي يحسين يومن و بعدك الگلب من بيه يومن عگبك ما اعد يا خوي يومن اعد اسنين و ايامي رزيه * سل السيف قصده الحرب وحده ركب ميمون وانشر علم وحده ابو فاضل نزل للماي وحده ترس چفه و تذكر عطش اخيه * تره بغضه الدهر اعلن و بانه علينه و سيس ابحينه و بانه خذه امنه گبل فتره و خذه ا لزهره و بانه خذا هسه و بكانه غدت فيه * من جور الوكت يخواني علينه و نطلب رحمت الباري علينه انتوسل بل نبي الهادي علينه يفكنه امنل بلاوي ابهل دنيه * و حگ الي الجميع الناس مهدي عرفته ابيوم انه اببطن مهدي النبوه و الائمه او بعد مهدي صاحب عصر دنيه او آخريه * المصايب بس آنه گلبي چونه اعله خواني اريد انصب چونه دليلي دوم ما يبطل چونه اعله اهاليتي الگضو بل قاضريه * اليالي كثرن للروح ونهه ابوجود اخواي آمر چنت و نهه ليالي الامرت اويه احسين ونهه تره مثل الحلم مرن عليه * اسلي بيش انه گلبي و يلهه و مصايب كربلا ابضلعي ويلهه اخو زينب غربل الحومه و يلهه و طب للعلگمي و ما ضاگ ميه * دار الحزن بگليبي لبنها علي الي غصب جف جف لبنها تحن ما حنت الثكله لبنها اتركته ابكربلا و راحت سبيه * تون ما ونت الثكله و حنت اعله ابنها اضلوعها يارت و حنت رضيع و فطمته النبله و حنت شعرهه ابدم ذبيح القاضريه * النوايب چلبن وياي مسچن اديه و ابحياتي ايخوط مسچن قصدچن ما اعيش ابارض مسچن لما تنفن وجودي امنل وطيه * اليالي اوياي طول ابطول شبن او نيران ابضمير احشاي شبن االمحاسن حي طبگ و الهام شبن من اكفاح اليالي المر عليه * ذكرت آنه صغر سني و يهلاي و لذيذ العيش يخواني و يهلاي لانهم زينت ايامي و يهلاي صعب يخوان فرگاهم عليه * احبابي گوطرو وآنه وراهم نشا فكري ابسجاياهم وراهم اخبرك كل فرح يا خي وراهم هم الاخره  و هم الدنيه * دليلي و الدليل اليوم ونحيل و عشر عجدات گلبي انعجد وانحيل علي الماضين جسمي رگد و انحيل لان چانو فخر للدارميه * يسيد جيت ازورنك و عودك ابشرافه و خطف تركيتك و عودك عفيف انته ابو يابر و عودك سيد راضي ابن ابن الزچيه * حبيبي الي كبر وياي وانته غالي و انبتت بحشاي ونته انه گتله ابعذاب و ضيم ونته ابسعده و خير ماتنشد عليه * من افراگ الحبيب اصبح بياداي سكن بسلاف ما ادري بياداي لا تلتمس يا حادق بياداي الالم بحشاي موصاير بديه * دوم افتل حبل ود خلي و جاني الواشي ابكل مشاهيبه وجاني ازلفت منه يخلاني وجاني و لگيته ابكل قطر يبحث عليه * اهل المجد ليش الدهر شلهم ابسهام و نعش فوگ المتن شلهم دگلي السافرو يفلان شلهم من الدنيه خذو لل آخريه * امر بل دار واصرخ حيل وصفن و گلت صبن دمع يجفون وصفن تره اهل الدار الهم يخي وصفن الشجاعه و الكرم عدهم سجيه * قسم بالله و نبيه و 12 مامات الدهر ويه النشامه دوم مامات تره الابنه تفگده الزلم مامات مات المحد يعرف ابنه ابكل ثنيه * حديث السوء ما طبه ولدخل اله و ما ارغب الذله ولدخل يل امسافر من الدنيه ولدخل يندبونه الربع بل موزميه * يدهري ليش بهل المجد خليت اسهام و بل ثنيه اشكثر خليت يل امسافر ولد شبان خليت يفيدون الربع والهم تچيه * زماني ابسهم كل مندوب خله سافر و ابثنيته اصبحت خله لكن اولاد خوش اولاد خله الهم ياه معلوم و محشميه * علي الخوان جيت انشد ومرهم و تمثلت الضمايرهم و مرهم لاني ضگت حاليهم ومرهم ما ضگته و ابد ما مر عليه * سئلت الحي علي الخوان ونهم اعزاز و بات بل دلال ونهم ابفرح و ابخير گالو صبح ونهم عالي و مزهره بيه الثنيه * اخوان الي انهضو وياي ودو الواجب و گطعو فايات ودو سلام الهم انه وديت ودو سلام ومن بعد فوگه التحيه * اخوان الي اصابحهم ومسهم و دوم ابفرح ملگاهم ومسهم ابسعاده و خير باچرهم ومسهم و بعد للموت خوه دارميه * اخوان الي امر بيهم وشفهم نخيت الله بياريهم وشفهم لان بيهم الي راده وشفهم الي  بيهم لما تدنه المنيه * گلب دهري عليه صار مرمر جفاني و خله مني الريج مرمر من الخوان محد علي مرمر بس ذاك الابن ابن الزچيه * تحمالي زماني و شال مرمر بيده و گال اهدمك لو صخر مرمر من الخوان محد علي مرمر بس سيد فلك  يبن الشفيه * هذوله احتزم بيهم وعدهم اخوان اوياي ما خلفو وعدهم اعيد م يمر طاري عليه * هذوله اتطول بيهم يخي يدي لان همه اصل خوان يدي ابوصلهم طاب جرح الچان يدي شفيت و لا بگه امنل الالم بيه * انه روحي اليالي كثرن ونها ابوجود اخواي امر چنت ونها ليالي المرت ويه احسين ونها تره مثل الحلم مرن عليه * اسلي بيش انه گلبي ويلها و مصايب كربلا ابضلعي ويلها اخو زينب غربل الحومه ويلها و طب للعلگمي و ما شرب ميه * اسلي بيش روحي ولهه آنه و حصه رحاي تطحن ولهه آنه احباب الي  الي چانت واله آنه سره بيهه الامچيري و گطع فيه * وحگ اليروي الشفين منشاف و دمع العين طول الدهر منشاف وجه زينب يطول العمر منشاف حسافه اتاسرت بل قاضريه * عفاني چيف الي مهجه والي روح اعله ابو اليمه نبل شابچ والي روح يوافد هاك اخذ مني و الي روح عتب للبلقري يلحگ عليه * عسه الكم يمين اگماط لالات فجعتوني و دمعتي غصب لالات تره بل بيت چنتو اثنين لالات انطفن واضلمت الدنيه عليه * تحيه الكل عشيرتنه ودالهم و عندي بالگلب ثابت ودالهم ارشد هلي قصدوني ودالهم اعله گبري و خل يدون التحيه * زماني ما ترك يخواني تراحال عندي و لا صبح ريجي تراحال الدرب ما بين كل اهلي تراحال اخوتي و صعب فرگاهم  عليه * ملك الموت يخواني تراحل بيه و لا بگت عندي تراحل خذاني للسفر گوه تراحل ابجسمي و گال انصبوله عزيه * دفنتوني يخواني وراكم جفيتو و روحي اتفرفر وراكم بگيت انتظر عودتكم وراكم عگبكم دنيتي اضلمت عليه * الدهر حورب يخواني و يانه ابزعل و ابغيض و ابناره ويانه خذه البل موزمه يوگف و يانه خذا دهري و بكانه غدت فيه * الدهر وياي ليش اعلن كراهه او من يوره الدمع لخدودي كراهه جفاني و سلب من عيني كراهه و حرم طيب المنام الچان اليه * علامه الدهر دوم ايدگ دفنه ابعزه و احيود بل غبره دفنه فنه بل فرح يجبل دفنه اشو كله ابحزن  وانياح و عزيه * دار اهلي امر بيهه و سلها عليهم واسچب الدمعه وسلها الشضه اثر علي روحي و سلها لئن چانو اهل غيره و حميه * احبابي گوطرو وآنه بعدهم اسود و يعجز الواصف بعدهم اشتظن يا خي الاجيهم بعدهم و تعود ايامنه الحلوه الزهيه * النوايب دوم شد احزام يردن و بنادقهن علي اهل المجد يردن يريت ايامنه اويل اهل يردن يخوان اشكبر فيتهم عليه * الزمان الچبدتي ابسيفه شگلها و فصل منها الذي ثابت شگلها الوادم لو اجت تنشد شگلها .............راح يخوان انديه * النوايب دوم آنه وياي ينحن اشكثر صدن و كسرن يخوان ينحن اثاري  الابو لل ولد ينحن ظهره و لل ولد ينصب عزيه * وينه الي يشاركني بهاماي تحمه و صابني دهري بهاماي بعد شتفيد عضاتي بهاماي خذه الراده و عمل ماراد بيه * اطب للدار و انشدهه هلي وين تگلي ذاك حاديهم هلي وين گلبي انحيل بجفاهم هلي وين ونه ظاهره و ونه خفيه * ابنياحه و حزن دوم الروح خلها علي افراگ الاحبه و فگد خلها علي بخته الدهر بسهام خلها مشو وديارهم ضلت خليه * اليالي ساهرن جفني و جرحن دليلي و مو جرح واحد وجرحن علي الماضين اجر حسره وجرحن ناعي البين اخفاهم عليه * الدهر لمفاصلي كلها ترا حل ولا مصباح عد ريجي تراحل جفاني و حمل ازموله و تراحل ابخيره و بلوته ذبها عليه * الدهر بسهام لگليبي تراشال و من افعاله صبح ريجي ترا شال احيود امنل سلف يخواني ترا شال اسود و صعب فرگاهم عليه * اهل  المجد جيت انشد محلها عليهم گال انه دهري محلها لهم گعدات يخواني محلها احلي امنل عسل بل ريج هيه * احيود السلف دهري ما تملهم ابسويده الگلب انصب ماتملهم سوه طيب المحا چي ماتملهم اسود و من نسل زاچي سجيه * دوم الدهر ما يعدل ميولي سره اباهلي و اصيح الهم ميولي انه ابظنتي الدهر يرحم ميولي ولاني و كثر اصوابات بيه * اليالي ساهرن جفني من الهم العليه و بين امشيبي من الهم اشيفيد الصبر يخواني من الهم الصبر اهون من الفارگ خويه * اعيوني امنل بچه گوضن و راحن امن اشوفن نعش ...........وراحن اسف اصفج انه راحن و راحن الطم والحزن محتاط بيه * مدري اعتب علي دنياي يوله اشو دهري لعب وياي يوله العنده امسافرين احباب يوله و انه للان ما ردو عليه * و حگ الي الي جبريل لاله فجع بينه  الدهر و الدمع لاله طبگ صحنه يملك الموت لاله لا تاخذ ..........اتصير فيه * بعد يا ونت البحشاي ظهري و عليه صار نص اليل ظهري عگبك آه بويه انكسر ظهري و بعد ما تفيد عضاتي بديه * دهري آه وليه اشلون يوله ابهيچ ايام سوه اوياي يوله العنده احباب يوم العيد يوله و انه عيدي ابحزن اصبح عليه * سقيمه ارويحتي يصعب دواها چوانين الدهر بضلوعي دواها خذه الي بل دجه يگطع دواها اشو راح و بعد مارد عليه * الدهر ماهو ابن عمي و حبلي ابردياته زحف صوبي و حبلي بيده گص تيانيدي و حبلي من الاحباب و اخفاهم عليه * اسلي بيش گلبي و لهه انه و حصه رحاي تطحن والهه آنه احبابي الي الي چانت و الهه آنه سري بيهه الامچيري و گطع فيه * النوايب دوم شد احزام يردن اببنادقهن عله اهل المجد يردن ردت ايامنه ويه الاهل يردن يخوان اشكبر فيتهم عليه * حنين الفاگده خلي حنالي اضلوعي و كل مفاصيلي حنالي علي فقده الدمه من دم حنالي اچفوفي و بلل اهدوم العليه * الدهر لمفاصلي كلهه تراحل ولا مصباح عد ريجي تراحل جفاني و حمل ازموله و تراحل ابخيره و بلوته ذبهه عليه * شحسب بل هموم العلي شلها اعضاي ابسهم دهر الشوم  شلها اخوان الاي ربت وياي شلها النعش واخفه محاضرهم عليه * ابگلبي اهموم يا خي غدت هامات اشما انشد علي اهل المجد هامات لجلهم روحي بل وديان هامات اذكر يومهم وانصب عزيه * شهدم بل هموم العلي شبني زماني ابنار ياهل خلگ شبني گبل ما حان وكت الشيب شبني غافلني و حصل فرصه عليه * يحاذق دونك اجروحي شلبها چثيره و الشضه روحي شلبها حياتي بعد خلاني شلبها الممات اهون من الفرگه عليه * الدهر ماهو ابن عمي و حبلي ابردياته زحف صوبي و حبلي بيده گص تيانيدي و حبلي من الخلان وابعدهم عليه * النواهي فوگ لب احشاي خلن نيران و سهم بچلاي خلن ابناي آنه غرصت اهواي خلن اشو گبل العدو هدو عليه * وين الي يشاركني بهاماي تحمه و صابني دهري بحهاماي بعد شتفيد عضاتي بهاماي خذه الراده و عمل ماراد بيه * بعدني بل سلف ساكن ميالي خليط الچنت اگصدنه ميالي ردت فد يوم يعدل لي ميالي بعد ما مال حملي و مال بيه * انادي خلتي يا خي ميولي جفو عني و لا عدلو ميولي عاده الشهم من يظفر ميولي يرحم واشكثر عنده حميه * انشدك عن حيود السلف ونها و عليهم ما يهيد الروح ونها ولو من هل يمسهه امصاب ونها و هسه النايبه دارت عليه * من احبابي الدهر شتني فردني و طريح اوساد خلاني فردني بعد فتره ابدواليبه فردني عليهم والخوي جالس خويه * تنام الناس طول اليل وآنه امساهر والدليل ايزود وآنه يحادي الضعن بلا ارجوك وآنه آنه اودع حبيبي و هاي هيه * علي يلي يشيل الحمل ما چل و تعيش الصافه من غير ماچل الله اطه الاراذل خرص ماچل رجال ومال و اليالي زهيه * ارتعشت هل فرايص و الگلب هل هل القدومك و العطور اتفوح هل هل يوم اگبلت چن البدر هل هل عليننه و زال ضلمت هل مسيه * ما ونن علي الي علي ماون سره ضعنه ابتوالي اليل ماون غريج ابدمع مايه اوياي ماون نكرني و لا رجف گلبه عليه * چبدي صار عگب الترف شظين ابگلبي و هم سبع ذلان شظين الدنيه عود عدهه وفه شظين صلفه و ما اعتقد عدهه حميه * الواشي دور السهله و جاها چوتنينه حدر ضلعي وجاها طلبتي امنل نبي الهادي و جاها يهلك كل اعريضي ابهل دنيه * و حگ سوره نبي الرحمه و طاهه السهله لا تظن جدمي وطاهه الناس اطلبت من ربهه و طاهه و طلبتي جاوبت جور و اذيه * اليالي ساهرن جفني والمني و لا يوم ابزماني والمني ابعجل زوري و شبابي والمني گضنه امرادهن و اوجرن بيه * سبع تيام سبع اليال مرن عليه و لا حلالي الريج مرن الهدم عرشي زماني لگف مرن و سبع سبعات ضل محتاط بيه * سبع تيام اتلي علي و نسه زماني و لا شفت فد يوم ونسه اقفر للصديق الوفي ونسه طبيعه ما ادورله رديه * سبع تيام سبع اسنين يوسف و گلبي لليوده و بعد يوسف عثاجيله ظفر يا ربع يوسف و الوجنه من الباري هديه * وره المحبوب گلبي دوم ينباع ازجره و من صميمه نزف ينباع لون شخصه علي بل روح ينباع شريته و خل تلوم الناس بيه * امر بل دار و اصرخ حيل ونداي ابزفير و يجرح المهروس و نداي لوني ابسگم يا خلان و نداي ابجسمي اهون من الفرگه عليه * امر بل دار و اتذكر بناها و اهيمن چل الذي فگدت بناها تمر الما درت بيه بناها ابسرور و موگده نيران بيه * انه اسراري بس الشخصك بحتها و روحي الروحك الحره بحتها يذاك اصواتي بغيابك بحتها خفن مني و بگيت اشر بديه * و حگ من مارس المصحف و يتلي نيران الشظه ابگلبي و يتلي هذه امنين چانتلي و يتلي الاوده شال ظعنه و گطع فيه * ابظميري شعل نيرانه و شبها زماني و شبش شايبهه و شابها اشما اگعد وميزنه و شبها القيامه لا بعد اعظم رزيه * يخي دايم انوح اعليك وتهل و انته الي ترحب بل اخو وتهل خل عيني تصب اعليك وتهل دمع سچاب لايام المنيه * اخوان الما بچو لبچاك خلهم اخباث و ما وفو بعهود خلهم ريته ابسهم دهر الشوم خلهم و  يخل كلمن يودهم بل ثنيه * عمامي و افتخر بيكم وسمكم اسود و من نسل دارم وسمكم افاعي تارسه البيده و سمكم مثل عصات موسي اعلي الوطيه * هاون لل عمام الظهر هل هل و واحدهم لعند الضيف هل هل يوم احضورهم كل عيد هل هل ابساده و زال كل هم العليه * اخوتك دوم بل نيبات شرهم نشامه و يكفي العدوان شرهم ثمنهم لو وزن بل لير شرهم اليوم الكون خليهم تچيه * اخوتي ابنيبتي يا خي شرتهم اسود و من نسل عودي شرتهم ابلير و مهجتي و روحي شرتهم و ردتهم بس ذخر لل موزميه * اخوان النهضو ابحملي و شالو و خيطو جرح  دلالي و شالو حيو كلمن ايودني و شالو يحبوني و حبهم للمنيه * الكوارث يوم گامن علي يومن ما ريد ابمذله العيش يومن تره الشده علي كل شهم يومن ابسهوله تنگضي و تنزال هيه * ميت هله ابخواني و كلهم اسود و زالت احزاني و كلهم امل عندي ابشجاعتهم و كلهم رصاص و گل و نخوه دارميه * العنده ارجال بل شدات يوله ابرچبه و خلو الميدان يوله ابعزمهم شال ايده و گدر يوله تسيطر و حكم ابذيچ الثنيه * اسيس دار من الفرح و بناي الوصلكم انه ادگ ابعود و ابناي آنه ابخدمت الموجود و ابناي و ارحب بل گصد عندي سجيه * خوي الي گصد لينه وزرنه و عزمنه ابقوه بوجوده وزرنه وظيفه نشد للخدمه وزرنه لان طيب نسل عنده حميه * و حگ الي اله المصحف منزل افرش للاخو ابگلبي  منزل يغفر لو صدر مني منزل لان يملك حنان و عاطفيه * فريضه انته يصاحب منهالاك الفهم عندك اراثه منهالاك الكرم يوجد علامه منهالاك ترحب بل گصد عندك سجيه * اساهر دوم لهل المجد وانطر ليلي و شاه مني العگل ونطر ابجفاهم آه شاب الراس و نطر گلبي و الشظه  محتاط بيه * ارداي اتبللت گلي شبلها الدمع وايشابه الفگدت شبلها الحمامه اتنوح واتقرد شبلها ولف غايب و الو عدهه سجيه * اصعد چنت كل عالي يبلها و هسه الدمع لردايي يبلها الحمامه اتنوح و اتقرد يبلها ولفها لو تون مثلي ابعزيه * سبگ كل الزمل بل بيد يملاي عكسهه و دمعي للوديان يملاي گلت بطل يحلو الصوت يملاي و خل اقره ابصميم العاطفيه * انه ابنار القضه گلبي يمله زماني و مثل ال امضيع يمل له يبو صوت العذب بطل يمله و خل اقره ابقريزه الداخليه * يرحن هل نوايب دوم وين و چوتنين ابضمير احشاي وين اعتقد هل شافني بسرور وين حگه ما دره ابهم العليه * اعد اهموم گلبي غدن بلماي و خلاني اقص الدهر بلماي بحر قبه و دحچ بل حول بلماي تفشكل و انجات اصعب عليه * علي االخلان آنه ايست ماوين و ما نشدو عليه وين ماوين شبه سمچ المزهر بين ماوين الشبچ والفول مفتره عليه * اليهاب العدو منهم ودراهم الف وسفه زماني ودراهم الفخر مو بل ملك يا خي و الدراهم الفخر ويه الاخو اليعمل تقيه * ابويده الدهر لاگاني وبانه و علي تمطر مشاهيبه ودانه العمر گوض يخواني ودانه الممات و صعب فرگاهم عليه * انه الثكله اجاوبها لحنها و نكبات الدهر مثلي لحنها آنه الماچنت اعرف لحنها خذت مني لحن واشهدت ليه * اعالج يا امصاب و جرح ياداي الدهر ذبني ابقبه و چتف ياداي اثنه و جرح گلبي گام ياداي و خلاني سقيم ابلا وعيه * شراهه ويه الدهر ما عندي والعتاب صد  و شلع بيباني والعتاب گمت انشد ابوذيه والعتاب او موال و قصيد و دارميه * راحو اهل المروه و غيره و كلامي ما ابدلنه وغيره لعد غوجي اريد اركب و غيره عله الما عدهم علي الصاحب حميه * يصاحب اترك الدنيه و ملها النوايب دوم الجيها و ملها من الخوان ما اعجز وملها الكل منهم شجاع و يسد فيه * ولك دهري عليه ابخير بسعود بره جسمي و اصر يا صاح بسعود تحمه و گال هذا اوياك بسعود لما شربك غصب كاس المنيه * لهامي امنل صبر صاير ولاچاي البيده ما تلم دمعي ولا چاي مده لا شكر عندي ولا چاي ابايران االوسيعه و شح عليه تغيب الشمس و الطالع بدرها علي الي مزهره چانت بدرها ملوك الدهر ودرها بدرها ابخزاينها اصبحت تحت الوطيه *   مالك يا دمع للبيد تملاي و روحي ما بعد للزاد تملاي و لا واحد من الخلان تملاي قرار ابهل گرب يلفون ليه * اليالي ساهرن جفني و جارن بيه و كتن ادموعي و جارن النعاي اعلع الاسد غارن و جارن ذاك الچان يگص و يطر فيه * الوم و عيزيت السلف بالماي و المني زماني و زاد بالماي و خلاني اقص النوب بالماي خذه حيفه و عمل ما راد بيه * عيني بل دموع اتهمل و اتهل و علي الماضين اجر آهات و تهل اشلون ايدي تحث اتراب و تهل علي الاحباب و الغالي عليه * علي كل زين عيني ادموع هالت و ليالي الشوم علي الشجعان هالت من گبل الايادي اتراب هالت علي اهل البيت و اولاد الزچيه * تره كل الحيات اصعود وانزول و نزهگ من وكتنه ابعجل و انزول ولا نسكن سلف عربان ونزول من الگال و گلت واعمال سيه * و حگ النزل من ربها وحلها الدنيه صار للهامه وحلها الطلايب سهل ملگاها و حلها ابكلام العذب و اخلاق الزهيه * روحي امعذبه گيض و شتاها الدهر من جملت احبابي شتاها بعدهم ما اظن تدري شتاها اتاها المرض و اعلا م المنيه * چنت نايم لچن وكتي وعاني العمامي امتاز بل الگاصد وعاني ما اگصد شخص واحد وعاني الكل من كم اسود و فخر ليه * الصبا راكب جواد اشگر علي مر سريع و خله دلالي علي مر صبح ريجي يهل وادم علي مر سببها الشيب و افعاله الريه * الصبه راچب جواده ما  تنالي انشدنه و جدامي ماتنالي خفه صوتي يذاك و ما تنالي چلن بل ومي و ما رد عليه * المشيب اسرح لعد غوجه و غاره عليه و ابعجل اعلن وغاره تمرحب للصبه و غشه وغاره گله اخرج و انه اسكن هل ثنيه * علي الدنيه عتب مالي و شرهه و كدرها مني اتزيحه و شرها خسر كلمن تلگاها وشرها ربح من باعها ابهاي الثنيه الدنيه ابشكل اذتني بعتها و انا ابارخص ثمن يا خي بعتها يخي لا تفرح ابملگاهه بعتها تفكله الباع  و اتحضر هبيه * انفتگت آه گلي اشلون شلها بحر قبه و صبحت ابوسط شلها محد گال هل غرگان شلها افوين واليرف يبعد عليه * خوي الما يهد وياي هده حيله ريت هذا الدهر هده يعت بيه السبع ما گال هده خذه اطراف النزول و گطع فيه *   انترس گلبي م الوعات والهم او بيدي صار ادگ الصبر والهم المحاسن شيبت يخوان والهم علي احيود السلف اهل الحميه * هله ابجيتك يبعد الروح والعين اعضاي ال من جهل بعضاك والعين اليساعد بالصدگ بالمال و العين  ايتحزم يستعد ينهض لخيه * علي الزينين يجري ا لدمع من دم و عليهم لو تلفت الروح من دم اخوي الچان بل ديوان من دم غده يا حسرتي حدر الوطيه * يصاحب گوم دن الخيل عنهن لبن دارم ابتالي اليل عنهن اليالي اتسولف المخلوگ عنهن سهمهن صاب و انشبني المنيه * سئلت النزل عل زينين ودور و مقلتي بل دموع اتهمل ودور الچان الهم وكت والزمن ودور عكس بيهه الدهر و ادعاهم رميه * ابفعل الدهر لا عاجز ولا مال و منه خيبت ظني و لامال وجه ابوجه لا گاني ولا مال دحچني و اثر اصوابات بيه * سل سيفه الدهر يا خوان واحد علي قفله و نفه انعضاي واحد الو البس اهدوم الحزن واحد علي الخوان ما اتمسني اذيه * حذيه ما خذو للگبر من مال و لا تلحگ تچيته الدهر من مال من يعجز عزيز النفس من مال حياته ايسلم الرب البريه * عاشر لك شهم و اسلوب صلبه ابعزمه الغوي كل كلفات صلبه الخاين لا تحلل يخي صلبه حرام و هم بكانه اتصير فيه * اسلي بيش انه روحي وسلها نيران العذل بضلوعي ويلها حليم الغربل اشعاره ويلها يضل تاريخ اله ابصفحه زهيه * الصبه گوض يخواني و جاني المشيب اببعض نيرانه وجاني ما اذكر ذنب عامل و جاني تلگيته او حسبته اوقار ليه *   سن خلي يهل وادم من اشيب او اله ما تنخمد ناري من اشيب ما انزعج يخواني من اشيب العموم الناس ما جاني هديه * الدهر غشك يهل غافل و غارك ابغرورك ضيعت شخصيت وقارك ركب قوي الدهر و وعلن وقارك و گال المن دمت و اطمئن بيه * بقبال الدهر فوگ الدار خلاك غرك وانكرت يا صاح خلاك ابيوم الصد عليك ابسهم خلاك بگصه احشاك و اتداري المنيه * ليش الما يوده الگلب يدنه اشلون امنل اخوه اگصرت يدنه نسو كل طيب ابونه و طيب يدنه الزينه ابشين ردوهه عليه * خوي الي گطعت الياس منه وزنته و طلع كيلووين منه اشسوالي  و عليه كثر منه انه السويت والمنه عليه دار اهلي امر بيهه و سلها عليهم واسچب الدمعه وسلها الشظه اثر علي روحي و سلها لئن چانو اهل غيره و حميه * عليه الدهر مد ايده ويرني جاير و ابمشاهيبه ويرني خصيمي ما ردت يسمع و يرني علي هل حال يتشمت عليه * ترف دوم الهج اباسمك و نادي و حرگت اليابس ابعدك و نادي ابرفاه الناس ايديهه ونادي مغلوله ابهواك اعطف عليه *   يدعج شكتم ابسري شباها و غيرك ما عرف روحي شباها شخصك ما اظن يوجد شباها بل احويزه و لا بل ناصريه * جميل اغيد و النهد دارك ابحلول الصيف و انته ازهرت دارك يشيب اشلون ليه الوكت دارك ابلحيتي و زعلت ولفي عليه * صباي انته انتهه ريعك ودارك و سكنها الهرم منزلتك ودارك يا شيب اشدهربك ليه و دارك ابسرعه و شتت شملي عليه *   سباني الكبريته ابمهد بل ليل علي  دمعي جميع ارداي بل ليل انسا بل نهار و يعن بل ليل عليه و تشتعل نيران بيه * احبك يوم امك الك لا لات و ريت اگماطهه اعله اچلاك لا لات علي شانك تراني اسهرت لالات كل ليله ابسنه تكمل عليه * حمت يا خي چبدتي من حماها روضه زاهيه ابحيكم من حماها ما اعرف رجلهه من حماها و لا ادري ابوها ابيا نويه *   يحادي اضعون ساهي العين ونها ابغيابه ما يهود الروح ونها عهود الي بعتها اوياي ونها علي انشد و لا ينشد عليه * سره ضعن الاودهم ونحبلهم و اگضي اليل افكر و انحبلهم تره كلنه ابهواهم وانحبلهم انه و الاهل و الجيران ميه * احن اعليك حن النوگ كتماي افجعني و من سويده الگلب كتماي صدگ من گال ذاك الشعر كتماي لا چذب و لا اخفه عليه * اچلاي اتفتت گلي شفتها فتات العصر لاحتلي شفتها اوصفلك عقيق احمر شفتها او خذها منظره لهل البريه * ردت منك تحل گلبي و تاره اسيوف اجفاك هل گصت وتاره تاره اكتم ابحسراتي و تاره ابينهه و تشمت اعداي بيه * شريچ الروح من يمي ترا فات دليلي و الچبد  و الچبد يا خي ترافات عثاجيله يخلگ الله ترافات من الغابه اظهرن بگصه البريه *     شريچ الروح من يمي تراحل شعوري و كل مفاصيلي تراحل ابغيابه ما صبح ريجي تراحل و لا عيش اليلذلي ابهل ثنيه * راس الگلب لم اخزان وده اعله خل الما ترك للموت  وده رسمك يا شريچ الروح وده الي تذكار لايام المنيه * امعطر  للجعد خلي من الهيل و ابد ما بطلن اشفافه من الهيل عگبه ما يكف ساعه من الهيل طرفي و المنام احرم عليه *   عونه الطاف بركانك و حيباك و رحب بيك كل جهده و حيباك و شاهد مبسماك يا ادعج و حيباك حرس صارن علي المغلات ليه * يحادي اضعون زمزم لولبيها جيده و لا شفت جدا  لولبيها نهايه الشور لمها لولبيها الو الهه و تحن و ترد عليه * گمت الگف انه ابروحي وبيها و حياتي ما اريدنها وبيها نهايه الشور بس لمها و بيها من اهل الخير ما يملك رديه *   اهمومي الدهر كورها و لمها عليه و روحي بل زايد ولمها ابو زمزم شور ما بيده و لمها الامر و الشور عد زمزم سجيه * حبيبي دوم ملبوسه من الخف حذر و يلاحظ اطرافه من الخف امظيرمو من الظاهر من الخف نكور و نزر و اطباعه زهيه * الدهر ما قسم ابعدله و ناصف الواشي ايخربص ابغزلي و ناصف الوادم اربعت كلها و ناصف و لا شفت الربيع ابيا نويه *   و حگ الفاطمه الزهره و بيها انه الاهواز احبنهه و ابيها بيهه ارجال اهل شيمه و بيها خصايل خير ما بيهن رديه * انه الاهواز اگصد هه ومرها و اتمثل لكارمها و مرها لاني ضگت حاليها و مرها ما شفته و ابد ما مر عليه * احسب بل اهواز آنه و عدها و فرض كل يوم ازورنها و عدها بيها ارجال منتوبه و عدها عفه و كرم وانفوسن ابيه * ذاك الي عليه الگلب ينحط و ذاك  ابروحي انه يا ريت ينحط و ذاك البل عگل يا ربع ينحط و ذاك الي جفاني و فتك بيه * علي ابعد ضعنهم وانه واني ابجفاهم سال دمعي وانه واني انته انته يعاذل واني واني افردتني و لا گلت هذا خطيه * دليلي ما بطل ونه و نحبه علي الي ساگ مضعونه و نحبه تره ايودني يهل وادم ونحبه لچن اهله گصو واگطعو فيه *     من مثلي گضاه العمر بلهم و علي احبابي اشابه قيس بلهم اريد نذر لون لاگيت بلهم سبع طليان اذبحن ضحيه * اريد احچي الك قصتي من السير اضوج و خرجن اطباعي من السير وره خلي الجدم عجزن من السير ابهيمه و الدجه محتاط بيه * علي خلي فجعني الوكت وحدي و عله افراگه اهل الدمع وحدي اريد اصبغ اهدوم العلي و حدي لن سافر ولا يرجع عليه *   طاريك حبيبي انقرص بلبال ابتله بيك و بليت الاربع بلبال تذكر يوم چنه ازغار بلبال امر اعليك نوبه اتمر عليه * يدعج ليش من الگلب مارد انه بهواك حد الموت مارد عگب عيناك اقسم كاس مارد و لا عيش اليلذلي اعله الوطيه * جفه خلي و خطفله اشراع بسعود بره جسمي ابغيابه و صار بسعود صحت يلي سريت ابليل بسعود سريع و خل ترد روحي عليه *   ليالي الفرح مثل الحلم فاتن ويه الي حسنهن حتي للعباد فاتن دليلي و الچبد واچلاي فاتن و سره بيهن اعريضي و گطع فيه * من اودادك انه عگلي ترابيه اجنون و خلفن ونتن ترابيه يناهي لو تفل گلبي ترا بيه قهر و اهموم لعنان الثريه * حيرني زماني اشلون حيره لبالي و فرش يا ناس حيره گام انوب ذبني ابطن حيره كلل بابهه و حشم عليه *   دهري اوياي ليش اعلن كراها و من يوره الدمع لخدودي كراها زماني و سلب من عيني كراها و حرم طيب المنام الچان اليه * گوض ضعن حاديهم ولاتن انشده و ماحن ازموله و لاتن علي يخوان لا عادن و لاتن و لا ادري ابسكنهم يا نويه * اچبودي اتفتتن بغياب خلهن و علي بعده الدهر بسهام خلهن اليالي اشما جرن وياي خلهن يفردن كل خوي من اصحاب و خويه *   ارداي الدمع يحبابي بللهن النواظر من فرد نظره بللهن اديه آنه هل جابن بلا الهن امنگصهن خافن ايلومون بيه * حبابه و شكل حوريه شكلها اخزرتني و سهم بچبودي شكلها او بعد اثر علي اشعوري شكلها و بگيت امشي يخوتي ابلا وعيه * افكر بل وفي دايم وهمله و علي بعده اسچب الادمعي و همله يحگلي لسكن البيده و همله لن صاحب عطف يذكر خويه *   الفاخت خذت من نوحي ولاراق عاده و خل جلد گلبه و لا راق حلف ما سفك دم غيري و لاراق السفك دمي استعد و اگبل عليه * وحگ الي ركب ميمون ورگه مليت امنل شعر ميتين ورگه وني ما تونه ابد ورگه ونه الخنسه خذت مني سجيه * گلت للدهر اهل المجد خلهم عاند وابسهم دهر الشوم خلهم اهل غيره و حميه او  وفه ال خلهم يخوان اشكبر فيتهم عليه *   يدهري منته ابن عمي وليخل و سهمك بل چبد رشن و ليخل حسبتك يا دهر ناصح وليخل اخو الامي و گلت تعطف عليه * الدهر ماهو ابن عمي وخالي ولا حسبه صديق لي و خالي بري من الجرم انه وخالي وشوفنه عليه ايريد حيه * الدهر ماهو ابن عمي والحمالي ولا اجبر كسر ضلعي و الحمالي انتوه يهدم سگف عرشي والحمالي اببنا انجبر و اگعد ابفيه *   يدهري ماني ابن عمك و لبنك و لاني عايش ابمرگك ولبنك و لاني گاعد ابضلك و لبنك اشكثر قدار ما عندك حميه * الدهر يا صاح خلاني بليبال و اريد اگضي العمر كله بليبال نوب انعت و نوب احدي بليبال تندم و التفت واعطف عليه * اظروف الدهر يا صاحب وعتني و عليه ابزعل مد ايده و عتني الصديق الوفي ارد اگصد وعتني و گله بل جره و الصار بيه * عجب وليات هذا الدهر يولي ونه مالوم كل مهموم يولي ابحريتي كثير اصحاب يولي لچن بل نايبه شحو عليه * اتلوي و ذوبيت اچلاي بلواك و چنت تطرق عله الخوان بلواك لا تعتب بلوتي مثل بلواك لا اعتب و لا تعتب عليه * الوي وعيزيت السلف بلواي لان راح اليطفي الواي بلواي ما اعتب بلوتك مثل بلواي الخساره بل عمر مو بل رزيه *     خوي الما ضمد جرحي ولا شال و لا نوبه عدل حملي ولاشال عله احد ما زرگ رمحه ولاشال حدر ضلعي نصب رمحه وجار بيه * آلاف المشاكل موش مايه و لا تعتب علي البل ضيج مايه اذا دولب زمانه و خبط مايه ايتذكر لو هوه و طاح ابهبيه * ما لوم الحچي علوكت منها تره الدنيه صفه مثقال منها ثلث هل ناس وسط السكك منها ابحوادث و لا اساس امنل دنيه *   تره عين اضعون الولف وجفن اگطعن طبن لعند الغير وجفن عگبه ما بگتلي اعيونو وجفن و لا لذلي منام ابكل مسيه * زماني چي  نتل روحي ويرها و چوانينه حدر ضلعي ويرها القالب لفظه يتغير و يرها علي المقلوب وايامه زهيه * الدهر من جملت احبابي فردني طريح اوساد خلاني فردني بعد فتره ابدواليبه فردني عليهم والخوي جالس خويه *   هلك طيبين واجدادك وصالك چم نوبه الولف يحبيب وصالك جرب لا تكف عني وصالك احبنك لما تدنه المنيه * اجلي بل گلب بجفاك وصلاي عليك و لا يشح للموت وصلاي لون نشدوك عن الفصل وصلاي ابوي الشمري و امي اعنزيه * دلیت بغض محبوبی و لانی هجرنی و طبخ ما آکل  ولا نی لانی عدل بفراگه و لانی میت و یسری الجناز بیه *   الدلم بطل من اصیاحه و ناله سفحنی الدمع من سوه وناله سعد بخته الوصل ولفه و ناله او زار ازیارتین و بعد حیه * زمانی ذبنی ابحده بچالای و من افعاله مرض اثر بچالای خصیمی لو یره حالی بچالای لچن دهری جبح یضحک علیه * سیفی ارد اسننه و حده زمانی ذبنی ابچالی و حده افوی و ما وصلت گوشه و حده و لا ادری النجات ابیا نویه * سلام الکل شقیقا لک و خالک و بعد سلم علی احبابک و خالک و سلام حار الی عودک و خالک و بعد للوالده ام درت الزچیه *     سبع عجدات گلبی انعجد و انهد ابجفه المحبوب دمعی انبهل و نهد شو صف الکم اعیون اوساع ونهد شبه رمان ساوه ابهل ثنیه * وصل حبی یصاحب عسل و نبات ابریجی و دوم ادور اعلیه ونبات جفه عنی و رمانی ابسهم ونبات ابدلیلی و طلعته تکلف علیه * رمانی ابراس گلبی سهم ونبات و ناشد عن شریچ العگل ونبات لون تدرون بعده اشکثر ونبات ابدلیلی و لا شفت نومه هنیه * اجروح الگلب شی قدن یم شی سببهن ذاک هل بل سلف یم شی من اریاگه عسلهن ردت یمشی ابرضاته و خل یصیر اعلاج لیه *     ردت ولفی یعالجلی یراحای و طحنی صخر بغیابه یراحای و فرکن صبر خل الهم یراحای یضل گوتی لما یرجع علیه * علی اهل المجد جیت انشد من ادار لفضهم چان یخوانی من ادار مغلاتی اوشلن یخوانی من ادار عبیط و مای کتنه سویه * اغصون امنل نوایب خضرن ونتن ابجوفی و خلفن بل گلب و نتن یحادی الاهل عاد ارجوک ونتن یهل ماشی ابضعنهم یا نویه * الحلم لو کان فسرته و عبرته الگلب اوصیک لا تظهر عبرته مثل الی اترکت واحد و واحد عبرته خذاه الذیب منها و گطع فیه *     اجبابی گوطرو وانا بثرهم و من دهری گلت آخذ بثرهم توازه و گام ایهدم بثرهم و من هم اصبحت غفره الثنیه * تراکم هم علی گلبی و حل بیه و تداخل اسی ابدلالی و حل بیه تعجد فکر الابراسی و حل بیه افل و حده و تنعجد یخوان میه * اشاجر چنت کل وکتی و ناحی و هسه النوم حاربنی و ناحی خوی الما حضر نیباتی و ناحی مریده من سره الجناز بیه * غده همی ابثگل یذبل و یرهه و نار احشای ما یبطل ویرهه النفس گوه اصعدهه و یرهه علی احباب المشو واگطعو فیه *     رحه البین تطحن یمن و یسار و فعلهه ما یفرح الگلب و یسار اشما انشد علی الطبین ویسار من الدنیه و بگت داره خلیه * جبر یبنی تلگه الیا حیاله اکرمه و لا تهاب الی حیاله الام بالک من امکاره و حیاله النفل ما تصدر من ایده الردیه * تلگه الیاک یا نصار حیله جربه و من یحی اویاک حیله النشمی ما یدور رسم حیله تحفظ من ابو نفس الدنیه * آنه اتعوذ من الشیطان وزنی و گلی اترک عباده و بوگ وزنی گتله آنه ثجیل و یخف وزنی توهمنی و بعد تضحک علیه *     الف حسبه ابوسط گلبی و مایه من الی لانی ابحبه و مایه خوی الی نقض عهده و مایه اترکه و لا امره جید نیه * الخایف ما اطب داره و مره لانی ضگت حالیه و مره مره یبچی ابوجهی و مره حلفان و چذب و ایسطر علیه * زمانی لعب بشعوری و فلها الدنیا لا تظن یا خی و فلها علی ذبت سلا لیها و فلها انشبنی بل ظهر و اوجرن بیه * امر بل دار و اتذکر یهلنه و اصیحن وین سافرتو یهلنه تراکم بل قطر چنتو یهلنه اسود و یعز فرگاکم علیه *     دمعتی لا تظن یرهم و نلها غزیره و رحه هم تطحن ونلها اعله خلتی الما الاجیهه ونلها و گلهم بل سده و الصار بیه * شطب للدار شنشدها شمرها سکنها الدهر بظروفه شمرها الحیات خلافها تدری شمرها امر امنل شری و حنضل علیه * الدهر گدر علیه ابسهم ورمه دلیلی و اصبحت بحشای ورمه گلت ایرومنی فد یوم ورمه و نگعد معا و ابدیله الشچیه * و حگ الله و رسوله و نبی یونس عگب خلای عیب الگلب یونس مدری الوکت شتهم علی یونس شظاهم یا ربع یکلف علیه *     ابجفه المحبوب دمع العین وشل نکور و ما یجیبه النعت و شل جیت انشد علیه السلف و شل گالو شال ضعنه و گطع فیه * غنج مارید منک طمع بس مر لان ریجی ابغیابک صبح بس مر تصد عنی و نبت بحشای بس مر غزیر و طلعته تکلف علیه * لعب الصول مو من ه مج من جیس و لا تعبر شریعه ابغیر من جیس لئن اصلک ازهیری و اسد من جیس عفیف و لا بدت  منک ردیه * اجدادک للطلایب دوم شاهین نشامه اسباع مثل اطیور شاهین یصح لفظه الذی سماک شاهین یصح عندک حنان و عاطفیه *     یحادی اضعون خلانی ونلها جفونی و السبب روحی ونلها لهم رحه صخر تطحن ونلها ابدلیلی و مادرو بل صار بیه * یحادی اضعون خلانی بها وین تثاثه و خل اودعهم بهاوین جفاهم یسحن اضلوعی بهاوین و یحرم هل منام الطاب لیه * گلبی من امور الدهر ململ و لبسن من اعراض  الخام ململ لاگانی و صحتله ابهون ململ عنی و لا تذب شرکک علیه * هذول اتطول بیهم یخی یدی اهالیهم اصل خوان یدی ابوصلهم طاب جرح الچان یدی شفیت و لا بگه امنل الالم بیه *     ارشادی الکل شهم مبذل و مهدی الکاظم و احمد تحیاتی و مهدی ابحماسه اتنظم اشعاری و مهدی ها الکم یا نسل جاسم هدیه * یسایج  ضعن ساهی العین وانه و اگولن له العهد ویاک  وانه تذکر یوم چنه اصغار و انه امر اعلیک نوبه اتمر علیع * تذکر من تمر بیه و امرک ابمزاح شلت جدومک و مرک من زغرک ضگت حالیک ومرک ما ضگته و ابد ما مر علیه * یسایج ضعن ساهی العین ونبیه ابیا وادی و قطر یاصوب ونبیه عگبه ابیات للدلال ونبیه غزیر و فرگته تکلف علیه *     کتبت امن الشعر و انواع میمر و علیه لیش ساهی العین میمر بعض اشعار های الخلگ میمر و بعض بی عسل و اسماعه زهیه * ضریت الرمل و الطالع وفلها و بعض الربع ماشوفن وفلها انه ابگلبی اصبحت عجده و فلها ابوجود الربع ذول اهل الحمیه * فتات العصر لاحتلی شفتها اجروحی و کل اصاویبی شفتها شهل اعیون وردیه شفتها و لماهه یبری المعلول لیه * افراگک نحل اعضامی و شلها ابسهم والعین ما یبطل وشلها اترکنی ما گلت ارجع و شلها بحرک یا ترف محتاط بیه *     دمعتی ابد ما یرهه و نلها غزیره و رحه هم تطحن و نلها اعله خلتی الما الاجیها و نلها و گلهم بل سده والصار بیه * دار الحزن بگلیبی لبنها علی الی غصب جفجف لبنها تحن ما حنت الثکله لبنها اترکته ابکربلا و راحت سبیه * تون ما ونت الثکله و حنت اعله ابنها اضلوعها یارت و حنت رضیع و فطمته النبله و حنت شعرهه ابدم ذبیح الغاضریه * اشلون اصبر یمای العین بعداک و آنه اثر ابگلبی دای بعداک اراعی دوم یا مدلول بعداک اخافنهم یمنعونک علیه *     تمنیت الحبیب ایکون سبحه و ابمای الورد دوم الدوم سبحه سبحانه الخلگ هیچ اعیون سبحه ان الذی اهداک لیه * تهزل کتر دلالی و شلبیه اعلی خلی و لا بگه جفنی وشلبیه تراکم هم علی گلبی و شلبیه اذب شله و ترد شله علیه * اجرحو گلبی و آنه بیدی شلیته و حمل الیثگل اعلیهم شلیته و فریق الطار من عدهم شلیتهه اباری و اصبحو عدوان الیه * شوصف من اعیونه اعیون ماهای و لا انشد علیهه اهذیچ ماهای لون مجنون مثلی چان ماهای رگد حیله و لا اده الوصیه *     علی عینه اشکبر یا ربع طرها مهجتی و الگلب بل قدر طرها احذالی لا تجیب ارجوک طرها تذکرنی و تشب نیران بیه * لیالی الشوگ بس ویای ینحن و من عندی اضعون الولف ینحن طلبت امنل الکریم اثنین ینحن و اطیر انه و اتبعه ابیا ثنیه * حبیبی ما سره جدمه و لا خط صوبی و لا بعث قاصد و لا خط اعذره ما جنه سایه و لا خط من اهله ایخاف ما عدهم سجیه * کما الناعور دمعی یگر منهل اعله ولفی دوم منی الحیل منهل ایتراوالی اهلال العید منهل امن اشوفه یردس و مجبل علیه *     ها سومر جرح گلبی و هاطاب و ها یبزغ علی حبی و هاطاب و ها یرمی فشگ موزر و هاطاب من اعیونه الشل واثرن بیه * مدری اشراح من العمر و شتم و لجل ولفی ابوجنته ورد و شتم زعل منی و گلتله گوم و شتم مراهی ابهزت اذراعه علیه * ابتوت الگلب ذبلن و لابت سالم و العبت روحی و لابت سبب ولفی تعدانی و لاابت عندی و خبرنب غرامه اشعمل بیه * سهامات الدهر بحشای خلن التجارب للصحیب اظروف خلن من اگعد و اعد اشکثر خلن عندی اکثر یصاحب من تسعمیه *     جوادی و درگتی و سیفی کلبهم و الهم طبع یتقایس کلبهم لون حاوین من خصلت کلبهم ابد چا ما خطو واعملو بیه * حرت شکتب ابخط ولفی شما لای و بعد ما ینجمع بیده شما لای و لا اعرف انه شرگی او شما لای شمالی و الشرگ ضاعن علیه * حموله الما تخیط الفتگ وتشل و لا تنهض تشد الحمل و تشل و لا تدرک تصجر باز و تشل تصجر و الیوم حسبوهه ابحریه * املاگه الدهر ما هو عسل ونبات شری و خله ضمیری اشکثر ونبات جفه عنی و رمانی ابسهم ونبات ابدلیلی و طلعته تکلف علیه *     یا مدلول ذچرک علی مر مر انه ریجی ابغیابک صبح مر مر الک دمعی یذوب الصخر مرمر امنشوفنک ترد روحی علیه * یسایج ضعن حلو الطول بهدای ابراضه و اهدی الیمشون بهدای علی افراگه سلن للگلب بهدای و جسمی انحیل مدری اشصار بیه * یسایج ضعن حلو الطول ون بیه انشده و خل اشوف السفر ون بیه ما تدری دلیلی اشکثر ون بیه بات و لا شفت نومه هنیه * یصاحب صار هم الگلب تلین و من دمعی صموم الصخر تلین اکو آیات بل قران تلین عن ازلیخه اعشگت صارت سجیه *     ازلیخه اتشوشگت عشگت فتاها و من فتوه العشگ و الراده فتاها ابمسیر العشگ طش فکری فتاها مسیر الحب کلف و اتباعه اذیه * یوز امنل الکلب و اترک یملها ابهده لعین لا تطرف یملها لیال الفرح لو دهری یملها علی و یزیل هل هم اللعلیه * یگلولی تون اشلون ماون جفانی حادی الخلان ماون و لا ادری ابمسیره وین ماون اترکونی و ما درو بل صار بیه * اترکونی و شامتی عید وناون و مدری وین مسراهم وناون یخالی القرض وین انته و ناون ابسرور انته و انه النیران بیه *     العذل گلی تون اشلون ماون سره ضعن الاحبه ابلیل ماون ما ادری ابمسیره وین ماون احبابی افراگهم یصعب علیه * شضبر بل سواعد یخی شدهن اثاری امکسرات و صعب شدهن چنت انه ابشده و صارن علی شدهن سقیم و عنو احبابی علیه * انه جسمی ابجفه الخلان سلسل و علیهم غصب دمع العین سلسل ادور و گلی الرهبان سلسل علی خلاک نزلو بل شفیه * اکتاب الشوگ یکلف منتلیته تره حبل العشگ ینگص منتلیته من اوالیه مخافن متلیته اکرر والشمس تطلع علیه *     عتاب علي دنياي ما ابدي شراها ربح من باعها الخاسر شراها مذاقه ابكل حلگ يا خي شراها تحصد بل اكابر و الشباب *   من عنده ذلول اشداد بل ليل مع الحادي و يحسن الصوت بل ليل علي الفرگه يدمع العين بل ليل اهدوم العلي بغياب الحباب * من عنده ذلول اشداد و يشل الزمل يگصد من يخيط الجرح ويشل راح الي يشد الحمل و يشل مضي يا وسفتي مر السحاب * من عنده ذلول اشداد بالسير يسير و هم يعلم الربع بلسير عاده الحرب ياخذ حزم بلسير و يلاجي الخصم بظهور الاجياد * من عنده ذلول اشداد بل بل ثنيه و يحدي الحداي بل بل من يخطر صحيب الوفي بل بل تذوب الروح مني و الحشا * من عنده ذلول اشداد يامار علي الي ما يخلي الريج يامار سلم عل اهل و الوطن يامار ابعجل النه يحضرونو الزهاب * يحادي البل هلي لاوين يردون ضمايه و من دموع العين يردون و بظهور السبايه و روض يردون تره خوف و خطر ما حسبو احساب *   اضعون الحملن واضعون شالن و مضايفهم لعند الضيف شالن اسهام الهم ابلب الحشا شالن ابيوم الصحت ما ردو جواب * اضعون الحملن واضعون مرت ارياگي ما حلت بالحين مرت اننه ريت الزمان ايعود مرت و يعود احبابنه الراحت اغياب * من عنده ذلول اشداد بل حي و يگصد للصديق ابعزم بل حي ذلولي خله الموعود بل حي ابكفه و خاب ظني و الرجا *   من عنده ذلول اشداد بل خف و يخبر هل يوده الگلب بل خف يگطع هل مسير ابليل بل خف و الخطر لعيون الاحباب * يحادي اهلي دگلهم وين يردون ضمايه و من دموع العين يردون انه انذر لون   اردود   يردون علي ذلان سبعه اذبح ضحي * گالو مثل ياكل طرف وينام وسطه و راد ايشيل فوگ الحمل وسطه تحزم ابحماسه ابعزم وسطه ردم راسه ابچهف و الامل خاب * اضعون الحملن واضعون شلهن اعضاي ابسهم دهر الشوم شلهن النوايب چلبن وياي شلهن عليه و فرگن بين الاحباب * میمر   یا بو انخیله اعله المتن گامتله و آیات من الصحف یا خلتی گامتله لو طر الاجداث کلها ابعجل گامتله اهوه ابرفاهه یا عرب یتبختر * یا بو انخیله اعلی المتن شوفلها احشاشتی ویه العصب شوفلها روحی اویه روحه اتمازجت شوفلها ابلفتاته و علیه بل وصل یتکرر *     یا ابو انخیله اعله المتن زاملها زام النه الوکت یا خلتی او زاملنه و طلعت الحینه و نوخت زاملها سکرت دله و گمگم ابهیل امعطر *                                   دارمی * وگفی رکب ماطور صیحیله یمه لو جسمی ینطر چان ابگلبی اظمه * ازرع زاویه الحوش ورده اعلی ورده لل تگعد امنل نوم کل شر تطرده * یلی طرقت الباب اوگفلی اشوفک گلبی خذیته اویاک مگدر اعوفک * لاحتلی یوز اخشوف باگصه الامحمره صوره و حسن چتال عندچ یسمره * راچبله شگرت خیل ولفی و تعده اتذکره بل نوم عند المخده * امگبعه و تمشین گلیلی بتمن الحاجب و یل عین منچ یشتمن * هذا المرگ خیال چنه اولیفی ابعینه رمانی اسهام لا چن خفیفی * تمشی ردس بل حوش گلولی یاهی لو سلهمت بل عین تکتل تراهی * هاک الگلب و الروح جنه هدیه خذ منی یا ابو عگال و اعطف علیه * منچ قبلت ابهایوافدیلچ اعیون اهلچ مع الشمات خلهم یسمعون * انه اهلی و الشمات عدهم حسد تام عدهم عداوه اویاک من اول العام * الاهم عداوه اویای عندی خبرهم بل بندقیه او سیف انهن  اکفی شرهم *   لو کثر جیش اعداک خل آنه اعینک آنه اگضی الوسفات بیهم العینک * یت سربه من اهواز شگره ونجایب او  وذن او کحیلات قائدهه شایب * شیبه التشوفه جای هذا ابینه حامل غضب و اهموم وگبل علینه * حامل غضب و اهموم و شایل اسلاح یوصل ووسده اتراب و منه نرتاح * مر عمره بل تدریب بس انه اعرفه عنده مکر و افنون سطواته کلفه * عنده مکر و افنون بیده طلیعه و آنه لجل عیناچ عمری ابیعه * عمرک عساه ایطول یا بعد عمری طرینه لیل انهار ما اخلفت امری *   او حگچ لجل عیناچ عمری فدیته *کل الوفه و اخلاص عندچ لگیته * هذا العمر یهوای نگضی آنه ویاک لو رحت حدر الگاع ما انکر اهواک * الیله خل انبات و الحرب تالی نتوادع انه اویاک باحلی الیالی * نتوادع آنه اویاک غصبن یغالی کلمت وداع اویاک اشدهت بالی * ارد اشتریلچ ثوب من خام الاهنود ابرقه و دقیق ایکون ما یذی الانهود * ابرقه و دقیق ایکون قط ماهو ملبوس اینعم الابدان و ایطیب الانفوس * اینعم الابدان ملبوس الاملاح زفت عرس بسکوت مو هضل و صیاح   * زفت عرس بسکوت للاسمرانی جایبلی طیب الخام حلو المعانی * جبت الچتف من لاس و الحدر شرمل جبت الاتگ جرجیس و الشیله ململ * جایبلی طیب خام من عاشت ایده گبل العرس بسنین چنت آنه اریده * گبل العرس بسنین چنت انه اودهه ما شتنی بل معروف رحمه اعله یدهه * گبل العرس بسنین چنت آنه  احبه چی شفته طیب ذات و اخلاقه عذبه * لوگبلی ضمو چان بگلیبی اضمچ صوره و حسن وخلاق رحمه اعلی امچ * چی شفته طیب ذات یعمل بل احسان بین الگلب و الروح خلیت اله امکان *   بین الگلب و الروح خلتنی نایم کل ما تجر انفاس تنهت لی دایم * یلی تصب الکاس صبلی بعد پیک و آنه من الحساد بس خوفی اعلیک * انطینی شربت مای من ایدچ اشرب لو ما تجین اویای کل کیفی یخرب * هسه آنه امشی اویاک و اخذ عباتی آنه امنضل اهنا شنهی حیاتی * تمشی ردس بلحوش  گلولی بالله بت من یهل مخلوگ گلبی تگله * ما لوم آنه العشاگ لو سهرو الیل ثاری هوی المحبوب ایبید الحیل * عشگ و هوی الحلوات ایذبل اچلای من واسلتهن آه ما ضوگن المای *   من شوفت المحبوب  یخمشنی الافاد کل ما یجی بل بال ما ضوگن الزاد * * یوسف زلیخه ازغیر یوم الشرته لمن کبر بل بیت تالی اعشگته * ولفی شریته ازغیر ربیته بگلاص تالی اهلی و الجیران صاروله حراص * یل رایح الطهران وصل سلامی لل ما طلع من بالی حتی ابمنامی * یل رایح الشیراز سلم علی اهوای انه امرضت بجفاه خل ینعت ادوای * انتی مرضتی اهناک گلولی عنچ و آنه اصحع من کل دای من اشوفنچ * یل رایح الشیراز وصل وصیه بس انته ضل مرتاح والبیه بیه * یا ابنیه مو مرتاح آنه ابغرامچ چی بیه متحلمین انتی ابمنامچ * ولفی رکب ماطور صیحیله خاله آنه ابجمیع اعضاه عندی دخاله * یل واجفه بل باب گلیلی شسمچ آنه ابضمیر احشای انطبع رسمچ * ولفی مرگ خیال صیحیله خیه خافنه سفره ایطول و ایعن علیه * هل لابسه الفستان گلی شسمها انطبعن ابفد روح جسمی و جسمها * یلی ارکبت خیال بس گلی شسمک من ما تگلی انوب ازهگ وشتمک * هذا آنه اسمس افلان و گبر یدچ حی جسمی ضل حیران و عگلی عندچ *   حیرتنی یا بو اعگال او گبر امک حی جسمی ضل تعبان او گلبی یمک * حب الوطن موجود بل مهجه ثابت اصعب من البسمار بل چبد نابت ما لجلجت للنوم عینی و نامت ضل الولف مرتاح و اشعوری هامت *                                         نایل یحلیوه یم طول العدل یا نبعت الریحان تشبیه الچ ما یصح یولی ابقطر خوزستان * یسمر یبو طول العدل یل تشبه الولدان مثلکابد ما یصح یولی تره عینی ابقطر کل ایران * شافوچ اهل الحسد تمشین ویایه روحی افدیها الچ  یل وجهچ امرایه * کلمن نشد شل خبر گتله شلک حایه من گال اجیتی العصر آنه اگله امنل اگرایه * مرت علیه العصر گلبی تمناها گلت آنه اعوف الاهل و آنی امشی اویاها * مرو علیه الصبح والسلس ویاهم باگ العگل والچبد مگدر بلایاهم * تمشی یخوتی ردس و الشعر میالی و عدهه ضفایر شگر انکتبن اببالی * بعدک یعینی اششفت انته من اوصافی اتشوف جنت عدن من تگلب اطرافی * هل هذاه اطراف الوصف الگذله مسبوله لا توصفیلی بعد یکفی یمدلوله * ولفی شریته ازغیر ربیته بگلاص تالی الاهل و الجیران صاروله حراص * گالتلی البیضه اشعجب ما لعبت ویانه وحدتنه ترس الحضن  لجل و الطول چلزانه * جیت العب ویه السمر و اتعذرنی ابساع گلی دورک گضه لجل واحنه بنات ارباع * یا ذیب بسک عوی خل العوی الشانی ولفی ترکنی و مشه و آنه ابلوم خلانی * غصبا علیه اترکت و ابعدت عن عینچ خوفی م اهل الحسد لکن ما انسه کل زینچ * *                                                                            
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ساعت 1:7  توسط داریوش خیراوی  | 

هلی حلوین مامن مره بیهم

اصبی العین مولح مره بیهم

یا شیال نعشی مره بیهم

اخاف ایجیسنی منهم عتاب

*******************

امریش لاحلی بل ضعن ونشد

و اسئل طارش الریذان ونشد

اجا و حط هذا البیت و انشد

ضوه البیزوز  ما ضمه الحجاب

********************

دموعی التحتچل و الیدگیبره

و بعد ما ظن دفین الصدر  یبره

کسری الصار مالی حیل یبره

خملت و تاه فکری بل هوا

*******************

هلی یل علگو للخیل تمن

و حچایاهم الولد الولد تمن

یمطلوب الرجال اشلون تمن

ینصبولک شبچ جو التراب

****************

ناده القطرفان و صحت یا میل

و شدو للمدلل فوگ یامیل

ابهده لا تطرف العینین یا میل

تهده و انسمح بین اللاهداب

*

اهنا یا طارش الخلان بسروح

و اتبع ریمت الودیان بسروح

بگه بسروح وانه ابگیت بسروح

اضاضی فوگ صندوگ الحشه

*

بهامت لیل سارو وندبلهم

و ادور بل محاری و اندبلهم

ارید ارکب ذلولی و اندبلهم

و احرم عن صمیمی و الزهاب

*

اغراب البین هل ینقط حوالی

مشو و ادیارهم ضلت حوالی

وین اشبولت الچانت حوالی

انام ابضرهم عالی الضحه

*

الشبیلی لو یطوف ابلیل مفرد

و اجر اجریر عل خلان مفرد

الماعنده عمام  اصحیح مفرد

یسطرونه الرجال ابلا عتاب

*

اجر اجریر عل خلان حادو

و فرخ جرناس مانی فرخ حادو

الما عنده عمام الزلم حادو

علی حلگه و یصطرونه الضحه

*

دلیلی و الدلیل الیوم یا دال

علی الزلفه اعثوگ ابریم یادال

اسرع بل عجل هلیوم یا دال

و اخذ هل لشت المبهه رجه

*

نص الیل عنیتو یخلای

افکر و الدمع جاری یخلای

سئلت الموح شی وردوک یخلای

جاوبنی الکهف خلک اغیاب

*

هلی دیوانهم عاچل مینطر

 و راغد یارهم لیله مینطر

هلی بل شین طرواهم مینطر

 هلی الزینات بس الهم اثیاب

*

هلی دیوانهم یشطر من الجود

عرب و انسابهم طیبه من الجود

هلی دیبه و علی العایل من الجود

زلازل غیظهم عند الاحراب

*

ببید احمس الگهوه و بید گلیت

و چم حید الابراس الرمح گلیت

حسافه مجلس الزینین گلیت

صفو غیاب لو تحت التراب

*

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ساعت 18:12  توسط داریوش خیراوی  | 

ابوذيات للشاعر فرحان صيهود الشريفي

*

علی ا با غلی ثمن للدین وشره

و سیفه ابرگبت الکفار وشره

علی ابرمشت السان السیف وشره

طبر مرحب و مده اعلی الوطیه

*

برز تحت الارض علجان  باعات

و تنکره البخ علی بخین باعات

علی ماهو الیسیر ابزور باعات

ابصلاح الدین لو یمشی ابنویه

*

وکر بوم النمیمه طرشمنه

خر و احتف علینه طرشمنه

حچی الماخوذ خیره طرشمنه

مسامعنه و نرفضه ابکل ثنیه

*

مسامعنه تجذ به الخیر بسطر

و تنظمه ابدفتر التذکار بلسطر

عله حلگ الیلوت الشین بسطر

علی عسمای بس ایصح بدیه

*

صدگ من الصخر یا ناس علسای

لچن مانی الیعدی السوء علسای

الگصب بیمن تفاخر گول علسای

و انه البیص السفن تثبت علیه

انه البیص الیثبت الدگل و شراع

و لا افتی نقیض البخت وشراع

من الرعیه تعدنی اترید وشراع

اگبالک حط بخت و اقضی علیه

اليحل كل مشكلاته ابفول و جنه

ملك من البهايم طبع وجنه

علي عيوق طفنه ابعگل وجنه

السجن مسوي الوحوش امنل دنيه

*

ابتعد عني الاطلبه و بعد من شن

واريد  الهامه العدوان من شان

كفو ابالي يفسر الزين من شن

و بعد كفين بل عاف الرديه

*

خطر ذچرك علي بل بال مرمر

 رواني و عذب صار الچان مرمر

صرت فرهاد و انبش جبل مرمر

و لو الماس ما يكلف عليه

*

ابقوي خوتك يذاك الصرت حدهه

عليهم عيب حربت حرب حدهه

رجلك من تمدهه اغطاك حدهه

ندم يحصل الطولهه و اذيه

اشتشرب منهو يعلم بيك شكلاك

و لا تدعي ابعسر ينگلب شكلاك

اشبلم عندك ابزود  الوكت شكلاك

نجيت و دونه تصبح ضحيه

*

اسنين الحكم عدنه ماشلينه

و علي المادون چفنه ما شلينه

زلم عدنه و حلال و ماشلينه

و لون نضطر لنه ادروب الخفيه

*

عفو عدهم عمامي و عدل يسوون

و حتي لليضدهم عيب يسوون

اخبرنك عمامي اشكثر يسوون

حياتي و دنيتي و كل ما بديه

*

الدنيه احيود غارت يت سفنه

انكبتنه و ما لگينه يت سفنه

اخذهه الروي لاچن يت سفنه

يرف بيرق نصرهه اببين اديه

*

يرف بيرق نسيجه ابفخر منحاچ

ابايد الي جبيله انبلم منحاچ

الدبر  يبره يعاجل  لون منحاچ

ولا يحتاج تحضر بيطريه

*

لكدت الغوج نص اليل و يماح

و چلت دمعي و جرت وديان ويماح

لون بين القشاوه ايصير و يماح

عدوي اختفه اتظن يبعد عليه

*

 

شبچي  ابليل  انشرنه  و  جمعه

 ابسبت و اثنين و الاحد وجمعه

اذا شب اليبس تدري وجمعه

خضرهه و بس رماد اسگمت هيه

*

الجمع بس مال ببيوته يملها

يذله و هضم يا خفه يملهه

الرجل زلم و علم بل صد يملها

اشيفيد المال للطاح ابهبيه

*

يگلولي تلش اشلون مالش

كسر ظهري الدهر و الراس مالش

عجب عندك ابلشي و گلت مالش

القهر صيف و شته يمطر عليه

*

وحگ الالف ثم  الضا ورا

يفوز ابسر لبو من كان ورا

اذا سبگت سبوگ المشت ورا

الاعره ويه الطبر عدهن قضيه

*

 امنلبن ملط ما يلل و لسراي

و لا اتكعني قبب يمك و لسراي

خفي سرك الك خله و لسراي

تره امننكشف سر اتصير ليه

*

العسر لو ضایجک و انهب گوالک

و شری من الضعف فمک گوالک

عد بلعان لا تفرش گوالک

ترد فاشل و لا تچسب جنیه

*

العگبه اترید حازم گوتلها

گبل لا صبح نفسه گوتلها

الزینه اترید نشمی گوتلها

حضن عوسج نگلهه البی حمیه

*

علی جمع اهمومه الدهر وسطار

و عله اعیونی تحمه ابغض و سطار

اتگوه اشماردت عل نفس و سطار

اصواب اکلف یجینی امنل دنیه

*

شلب یلی تناشد شرگلیهم

مشو وابدال دمعی شرگلیهم

انه اترجیت لاچن شرگه لیهم

الرجا ما رجع النال المنیه

*

 

حايط يار لا قطعا مناگب

و بلايه الثام سطواتي مناگب

بلم عدوان بل خفيه مناگب

خضرهه و يبس لن يتلف سويه

*

 

العگبه اتريد حازم گوتلها

گبل لا صبح نفسه گوتلها

الزينه اتريد نشمي گوتلها

حضن عوسج نگلهه البي حميه

*

العسر لو ضايجك ونهب گوالك

و شري من العسر فمك گوالك

عد بلعان لا تفرش گوالك

ترد فشلان ما تچسب جنيه

*

گلبی ابدای وین الی یراداه

خلص لو ما صبر زین یراده

اشتظن الراح بی واحد یراداه

علی قید الحیات و یسد فیه

*

علی قید الحیات اردود مراد

و لو فگده الچبود الاهل مراد

کثیره اتصیر اله الفلسوف مراد

علی افراگه و دمعهه ایصب باذیه

*

علی افراگه الرحل عمری لخاره

جلیل و لو دمع جفنی لخاره

مشه و مرجوع ما یحصل لخاره

نزل حایل کلف عبره علیه

*

نزل حایل کلف للگصد و ستار

باذن من رب جلیل و عظم و ستار

راضی آنه ابمشیت الله و ستار

لانه اشما فعل یصلح علیه

*

 

 

لانه اشما فعل یصلح ربنه

اکید و ما بگت ذرت ربنه

هست اعیون متعلیه ربنه

یشوفن کل فعل طیب و خطیه

*

 

 

 

اجیک و لو علیک الهیج دنیای

ابگلبی و لو تحط ابعید دنیای

انچان آنه اعلی بالک طول دنیای

انت بل دنیه الی و بل آخریه

*

انه ابخل ما الی تبعیض من خل

و لبن ملط و الکد عشم من خل

اغربل عیب بل صدقان من خل

الگلب میزان تایید الخویه

*

شلب یلی تناشد شرگلیهم

مشو و ابدال دمعی شرگلیهم

انه اترجیت لاچن شرگلیهم

الرجا ما ینفع النال المنیه

*

غالی و حیریت العگل بسماک

سطع ضیک  و زال الدجه بسماک

ابوک الگمر یا مدلول بسماک

اظننهه الشمس ذیچ المضیه

*

بدیت الدارنه الدارک بدینه

و خسه بیک الیداعینه بدینه

الذی بگلوبنه اتشوفه بدینه

اویاک اسرار ما عدنه خفیه

*

دخیلک یل خلقت الکون وکراب

گضی عمری اعلی جفت الخیل و کراب

یگولون الیزبر نخل و کراب

یشوف ایام بل ثمره زهیه

*

اذا لا خیط عندی و غزل شحچی

خلیت و حتی منی الحیل شحچی

اخربط صرت مدری انوب شحچی

العسر حتی الحچی ضمه علیه

*

 

وینه ا لمن تحس ابداء بیداک

یحس و یصیر گاطع سیف بیداک

اذا ما حیدر البلحشر بیداک

ما تلگه سوه نار الاسریه

*

اسنین الحکم عدنه ما شلینه

و علی المادون چفنه ما شلینه

علم عدنه و حلال و ماشلینه

و لون محلت لنا ادروب الخفیه

*

نهر دمعی جره ابفرگاک سل سل

نحیل و حتی جسمی ابسگم سل سل

تیسس عل کلام و زین سل سل

کلام و شوف لبته ابیا نویه

*

الشهم بفراش  حتفه البات لاله

ابسوانی الحگ یبالی الموت لاله

خسه ابوصفه العقیق و بعد لاله

علی بس علی ابوصفه و های هیه

*

اشتشرب منهو یعلم بیک شکلاک

و بالک من تجر لا یرد شکلاک

اشبلم عندک ابزود الوکت شکلاک

نجیت و دونهن تصبح ضحیه

*

و حگ العرفوهه ابعقر و یطف

حوالیه الفرح حیطان و یطف

سعید الگصد کعبه ابخلص و یطف

ابسلام و رجع ما بین الخویه

*

یلوج الگلب مدری ابشلم شدله

و لا ینفع تضمد بعد شدله

النزل بارض السراب ابعطش شدله

رمیل و گطع یاس امنل دنیه

*

حیات البل مبیت و نام حتی

گل شوفی العسر و الراس حتی

یونس من خطیته اببطن حتی

بگه لما انغفرله امنمل خطیه

*

ابعسر وینه الگصدلی و سعالای

و طریق اگبال عینی و سعالای

اشتضن اخشی العفارت و سعالای

اهن لازم ایهابنی ابدجیه

*

لا بایع ربح یا ناس و الشار

ابکلام المو  نویت الخیر و الشار

الربح  حچی التصدره الجمع و الشور

الشاری و بایعه ابفوزا سویه

*

تصوب العرب دایم من صباهه

و فضل للعود دایم من صباهه

الگهوه اترید شاطر من صباهه

عسل بریاگ ضیف الگطع فیه

*

الگهوه امنل چبیر ایکون صبهه

ایرعتهه العرب منذ اسنین صبهه

المنایا الشهم ذب االنفس صبهه

ابعز و ما یعیش ابمهضمیه

*

اسهام الدهر وسط احشای صوبن

اجرحنی و لا تظن من صوب صوبن

تالمت و جفونی امیاه صوبن

علی افراگ الاعزاز الگصو بیه

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ساعت 11:10  توسط داریوش خیراوی  | 

هدیت و عطلن اجدامی منعدای        علیل و لا دوه ایشافی منعدای

الف عین اکرمت لجلک منعدای         اباریهم وهم عدوان الیه

کلمات الشاعر:  مجهول ( لیس معروف )

تلوب الروح یحبابی وراک          و عجاج الضعن عم عینی وراکم

یذکرنی الحلم بیکم وراکم        یریت الحلم و الیقضه سویه

الشاعر: مجهول

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۲۶ساعت 11:34  توسط داریوش خیراوی  | 

 

 

علی ا با غلی ثمن للدین وشره

و سیفه ابرگبه الکفار وشره

علی ابرمشت السان السیف وشره

طبر مرحب و مده اعلی الوطیه

 

 

 

برز تحت الارض علجان  باعات

و تنکره البخ علی بخین باعات

علی ماهو الیسیر ابزور باعات

ابصلاح الدین لو یمشی ابنویه

 

کلمات :  فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ساعت 16:57  توسط داریوش خیراوی  | 

حسبت اهموم گلبی غدن مایه          علی الی  من جربته  فاض مایه

  یسکنه  عمچ  العباس  مایه            ***********************

الشاعر: المرحوم زایر اعبید ابن اخذیور الشریفی ( من اهالی قریه الاحسینیه علیا )

البیت الفوق یحتاج الی فقره ( ربط ) للختام . عندما انشد هذا البیت من قبل الشاعر اعلن من جانبه بان کل من اکمل هذا البیت بصوره مصلحه و عالیه فهذا البیت ینسب الیه .  فنرجوا الاخوه الذین لهم یدا فی الشعر و الادب ان یرسلو نظریاتهم و علی هذا الموقع.  

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ساعت 12:1  توسط داریوش خیراوی  | 

تیرع مثل ابو رایه وغربه                  اعترف بل طیب لو جالک وغربه

دنی الزین لو مبعد و غربه               یسد کل زین بل کلفات فیه

 

**************************

اشگد لایج ابثغرک یخی سنک             انشدک طاف للعشرین سنک

من احرو ف الاسم  حبیت سنک        سلام و سهر و سرور و سجیه

****************************

ما لومچ لو تهملی الدمع هملی           ابدمه و من الهموم اثگال هملی

راح الچان عمی و چان هملی             من اساتید الشعر و الفلسفیه

*****************************

یبو محمود اوصفک اسد و نفل          و بیک انفتح گید الشعر و نفل

و حگ الگاد غزوه احد و نفل        وجودک ذخر یوم الموزمیه

**********************************

اشعصه گلب الزمان اویای وشلان          ابعزم بیرق نصر للموت و شلان

اشتظن ادموع الی بل عین وشلان           علی الیسوون بس انصب عزیه

*********************************

لکدت الغوج نص اللیل ویماح             و چلت دمعی و جرت ودیان و یماح

لون بین القشاوه ایصیر و یماح          عدوی اختفه اتظن یبعد علیه

*****************************

الشاعر : فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ساعت 2:18  توسط داریوش خیراوی  | 

الابد دنیاک لو توصل ولازال                  تجد  درب المجد ثابت و لازال

المجد مو للفرش سندس ولازال            المجد علم و کرامه و طیب نیه

*****************************************

یمدحون النفس کم من ربعلای         ابضیج و ما صفه منهم ربعلای

نخیت الله رب الکعبه و ربعلای          یزیح الضیج من عس عس علیه 

******************************************

ایوز و لا تظن تحصل تبانه                من الترتیب و ابذاتی تبانه

اشما اذری الحچی و انشر تبانه        ایتصفه و ینرغب عند الخویه

الشاعر :فرحان صیهود الشریفی 

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ساعت 1:55  توسط داریوش خیراوی  | 

وین الواعدت و ایتم وفلهه          اراغم دنیتی و ارگط وفلهه

مهاب اسیوف عدوانی وفلهه    ابظهر خاف انطعن من الخویه

الشاعر: فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ساعت 19:8  توسط داریوش خیراوی  | 

و حگ ال بل طوی عصته شعلهه    صیت و یمنته ایه شعلهه

النفس تدری اشیرفعهه شعلهه    الصبر و الصدگ و اکرام الخویه

*****************************************

و حگ ال بل طوی خالع نعیله        دلیلی ابحزن بغیابک نعیله

لون الحتف یستعجل نعیله         یجینه و تخلص اهموم الدنیه

**********************************************

نشامه الراعو الصاحب و جرهم     و ثمن عل طیب ما طلبو و جرهم

یحگ للحزن بجفاهم و جرهم      دره اشراح و یکت دمع اباذیه

********************************************

انگطع حبل الاخوه منتلیته           و راعی الضگت ملحه منتلیته

حلات الشی یصاحب من تلیته     الخارم بس تشوفه ابکل بدیه

******************************************

اعتنی جمر الهوی روحی وجلهه       و خلق نیران بحشاهه و جلهه

الفاهم اخر الغبره و و اجلهه          النذل بل مبتدی حطهه الرزیه

*************************************************

یهل صاحب ذکه و فاهم و لبلاک      المنصب بالک ایغرک  ولبلاک

المضایف مو حدید و زل و لبلاک     زلم تجتمع و تحل کل قضیه

*********************************************

اشتظن تنفک قیودی ابیوم وسرای         واشد و اگطع دروب الخطر وسرای

لون تنکشف منی افعال و سرای            ابعجب تبگه یهل سامع علیه

الشاعر: فرحان صیهود الشریفی              

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ساعت 21:59  توسط داریوش خیراوی  | 

و حگ ال بل بل طوی عصته یشلهه    اجروحی و بس گدر شخصک یشلهه

ادموعی جور دهری ما یشلهه                اوشلت من یوم فارگتوا الثنیه

الشاعر : فرحان صیهود الشریفی

و حگ ال بل طوی عصته تکلهه       و حبال السحر ثعبانه تکلهه

الو طحت ابوسط  شده تکلهه          علی الله و لا تهاب اکبر قضیه

الشاعر : فرحان صیهود الشریفی

 

و حگ ال بل طوی عصته گلبهه           افاعی و رجف عدوانه گلبهه

الکلایف من سدت زنهه و گلبهه        توسطهه و لا تخشی المنیه

الشاعر : فرحان صیهود الشریفی

اب اشد موقف نطیعک ونتبانه                  اهلنه انته و ضرانه ونتبانه

نزل فردوس شافو  ونتبانه                      لهم گبل الفجر بل قاضریه

الشاعر: فرحان صیهود الشریفی

 

مدیم امنل علم نملک منفضه      الصایق ذهب میزنه منفضه

ابشده و حمل عچتافی منفضه    لو وصله و لو نول المنیه

الشاعر: فرحان صیهود الشریفی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ساعت 15:45  توسط داریوش خیراوی  | 

وحگ  البل طوی عصته فیاله            انهزم و النیل من طب له فیاله

المحب لو یفتقد ولفه فیاله                 ولا یحتسب نیل و زود میه

الشاعر : فرحان صیهود الشریفی

وحگ ال بل صوی عصته ضربهه        شجر باذن الخلق نبتت ضربهه

الاهلهه الما نفع بیهه و ضرهه           ضرر للغیر بل تاکید هیه

الشاعر: فرحان صیهود الشریفی

وحگ ال بل طوی عصته بدلهه           سعی و ثعبان  باذن الله بدلهه

اولوالالباب ما راقت بدلهه                 علی مای السراب و هی ضمیه

الشاعر: فرحان صیهود الشریفی

 

الیعد نفسه شجاع و شهم و الحد        یحامی الاهل و یه الدار والحد

اشیفید الدوم یجنی السیف و الحد       ولا مسلوت سیفه و لا سریه

الشاعر: فرحان صیهود الشریفی

 

شجاع و طبعی سن السیف والحد     و اموتن لون حگی انداس والحد

اشتظن حر  چنت  دون  اغلال و الحد    و تضوگ اعدای راحه امنل دنیه

الشاعر: فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ساعت 15:25  توسط داریوش خیراوی  | 

استشیر العگل یا صاحب بذنباه       و لا تتهم الما تعلم بذنباه

الاسد ما یلعب الحازم بذنباه       حذر یاخذ ولا یدنه المنیه

الشاعر : فرحان صیهود الشریفی

و حگ ال بل طوی عصته حیلهه         المره کلفات لو جتک حیلهه

النسا تختار کون الی حیلهه             و حذر خلک من ام عین الجویه

الشاعر : فرحان صیهود الشریفی

 

انه ابرم من سده الصح و نسجنه       و هده الهایج ابچلته و نسجنه

ابسیاج و شرک ظنک و انسجنه     سجننه انفوسنه الحره و ابیه

 

الشاعر: فرحان صیهود الشریفی 

الحجی یحکم علی ادیاری و یومر             و لا نجرع سوا حگنه ویومر

لونک تمتری دگصد و یومر                      کمات اتشوف کل اهل القریه

الشاعر: فرحان صیهود الشریفی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ساعت 15:16  توسط داریوش خیراوی  | 

وحگ ال بل طوی عصته سعلهه      عصا و ثعبان ساعه الهه سعلهه

الیتعب یوصل الغایه ال سعلهه       ابسور قرآن مذکوره و رویه

الشاعر : فرحان صیهود الشریفی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ساعت 15:1  توسط داریوش خیراوی  | 

وحگ البلحری صایم وصله              کثیره الگلب من تنعدوصله

الجنیه امنل حسب عنده وصله       اتظاهر دوم صارت بل دنیه

الشاعر : فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ساعت 14:50  توسط داریوش خیراوی  | 

وحگ ال بل حری بده بدینه         الشهم مادام من یوفی بدینه

سوء ما یوم یظهر لک بدینه         الظنون اویای بس آثام هیه

الشاعر: فرحان صیهود الشریفی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ساعت 14:45  توسط داریوش خیراوی  | 

حده حادی الزمل بل لیل وحده         و بس اسمع صریچ الچتب وحده

شیهمه السبع لو یضل وحده                تهابه الناس و ب چفه المنیه

الشاعر: شیخ ازغیرون الزرگانی

نقل من فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ساعت 14:36  توسط داریوش خیراوی  | 

و حگ ال بل حری شان علیله             النبی دیرت علم  بابه علیله

لون تسئل لمن روحی علیله              ابفگد فارس بدر و الخندقیه

******************************************

و حگ ال بل حری تنزل کتوبه              الدمع لفراگ خلاکم کتوبه

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ساعت 16:18  توسط داریوش خیراوی  | 

انه اقسم بل کهف و التین والم          یدهری و عیب مره اویای والم

جمع کل ما سگم و اهموم والم          یهدم  اجبال عزمی ابکل ثنیه

**********************************************

صدگ ما واصل الشیلی ولسکای           و لا ببلامهه لاعب و لسکای

الارض صارت تره عندی و الاسکای    افراش و غطه ال بل دنیه علیه

الشاعر : فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ساعت 17:50  توسط داریوش خیراوی  | 

ابحریر الصدگ نبرم و نسجنه             و هده الهایج ابچلته ونسجنه

السجن للغیر شایک ونسجنه              بعید النظر و یه المهضمیه

**************************************************

هتر من گال طر الفجر منطر              و لعد عیوق زف  یحتاج منطر

القهقر لو یثنی العضب منطر              الصلابه اعظم درع لهل السریه

**********************************************

الدمع بل عسر علوجنات بسلا            و علی رمح ارتچی و ایرید  بسلا

بس ما استعین النذل بسلا                 و لا کلمن یرید المن علیه

کلمات الشاعر فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ساعت 17:38  توسط داریوش خیراوی  | 

امد  دوم اسده الصح ونسجنه

                                   و اگود الهاج بشته و نسجنه

الحضه بل مال و البن ونسجنه

                                 غفل من السعده ابیا نویه

***********************************************

و حگ البلحری ینزل وحیله

                                      اموت ابدون محبوبی وحیله

  ابمشیته الما مکر عنده و حیله

                                         ابروحی ایطب و احس مبعد علیه

**************************************************

العمر  یخلص  تراهو ابعجل و ایتام            و لاتبگه الاهلهه املوک وایتام

ترجه الموت بل لحظات و ایتام                  نجه الحسب احساب الاخرویه

*****************************************************

الشاعر فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ساعت 17:28  توسط داریوش خیراوی  | 

تمر چانت اسنین االعمر چم عام         ولا تهتم ابکم من یخص کم عام

تظنونی الی  یا ناس چم عام             واحد عم خلیص و گطع فیه

****************************************************

الوکت یتلاعب ابگلبی و عگلی      و بیتل  خلف  چفیتی و عگلی

مثل غزر افتل ابحبلی و عگلی        صرت و ارجه الزمل تگبل علیه

*******************************************************

کلمات :فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ساعت 17:3  توسط داریوش خیراوی  | 

ریح الدهر طگانه وجلنه          الچبد والحشه ابنیرانه وجلنا

ندری الموت حگ النا وجلنه         و حیات البشر تبطل بل دنیه

*********************************************

مدیم الدهر یتعاند لجلنا                  ولا لحظه ابرحم عاین لجلنا

الخلگ حتی ابحسد تنظر لجلنا         الحسد مکتوب حد بعد المنیه

***********************************************

فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ساعت 16:50  توسط داریوش خیراوی  | 

الگلب ما ینوصف کم من سراله                   اللسان اگصیر و السامع سراله

لخوه الخوی ابکل شده سراله                        شریکه ابفرح واحزان الدنیه

کلمات  فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ساعت 17:26  توسط داریوش خیراوی  | 

وحگ ال بل حری و اصبح نبلنه           ابصخر من نتحد ینبت نبلنه

الدهر طگنه و کسر وسفه نبلنه        ابحلگنه و سال دمنه اعلی الوطیه

****************************************************

ابگدری انلعزم سحبک و جارک               الرمسک و الخلی یصبح وجارک

اشتظن یفزع خوی ایخلصک و جارک        و انت معروف باعمال الدنیه

****************************************************

وحگ ال بل حری جبریل یمه                     غمیج اهوای مای الجهل یمه

لون تغرگ  ابمضلم  بحر  میه                     هین و ابجهل للغارج اذیه

کلمات فرحان صیهود الشریفی                                           

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ساعت 18:35  توسط داریوش خیراوی  | 

بل حب هم چنت مثلک سرالی              ابشرایینی و دمه الجسمی  سرالی

یذاک اجن مواصلتک سرالی                   تذکرنی ابلیال الطوفلیه

***************************************************************

صباح الخیر یل تنشد علینه              لوه و من ریح عاصفتک علینه

ارید اندب لبو الیمه علینه                 یزیح اهمومنه الصارت بلیه

****************************************************************

ارید اعرض علیکم خبر ماهام              یخوتی و لو سمع مجنون ماهام

حضرتونی و احس اصبحت ماهام           ولو باعظم من اهموم الدنیه

 

کلمات  فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ساعت 18:24  توسط داریوش خیراوی  | 

وحگ ال بل حری یسمع و یاره               الکفر بل نار تالیهم ویاره

بهیمه ابفرح من عایش و یاره               ابحزن و ابنوح و امحمل اذیه

***************************************************

وحگ ال بل حری ربه وداله                وحی و خله ابگلب ربعه وداله

البیابی الزین من طبهن وداله              هنی گتله و لا تصدر شچیه

*****************************************************

و حگ ال بل حری اچفوفه مداهه             الگطع بارض و سما ابساعه مداهه

الصاحب لو تکالیفه  مداهه                    یخطونه ابمکاتیب الخویه

******************************************************

کلمات فرحان صیهود الشریفی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ساعت 18:16  توسط داریوش خیراوی  | 

مطالب قدیمی‌تر